You are here

Giấy phép kinh doanh có ngành nghề "không hoạt động tại trụ sở" là như thế nào?

Giấy phép kinh doanh có ngành nghề "không hoạt động tại trụ sở" là như thế nào?

Các ngành nghề không cấp mới hoặc nếu đăng ký thì doanh nghiệp phải cam kết "Không hoạt động tại trụ sở" 

 

Facebook comments