Việt Luật giới thiệu mẫu biên bản đoàn thanh niên, mẫu về đại hội doàn cũng như mẫu biên bản kiểm phiếu.

Mẫu biên bản Đại hội đoàn

Ma bien ban Dai hoi doan
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản Kiểm phiếu

Ma bien ban kiem phieu
Xem Tải xuống