Mẫu báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện công ty nước ngoài Việt Nam

Sau khi nhà đầu tư đã được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam sau một thời gian sẽ cần thực hiện việc báo cáo về các hoạt động của văn vpdd, Nội dung cụ thể của mẫu báo cáo hoạt động như sau:

Phụ lục IV

MẪU BÁO CÁO  HOẠT ĐỘNG CỦA

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

(Ban hành kÌm theo Th«ng t­ sè 11/2006/TT-BTM ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2006 cña Bé Th­¬ng m¹i)

 

Mẫu BC-1. Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện

                                                                        Địa điểm, ngày… tháng …năm…

 

BÁO  CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

(Năm ….. )

                         Kính gửi: Sở Thương mại/Sở Thương mại – Du lịch

Văn phòng đại diện (ghi rõ tên theo Giấy phép) xin báo cáo hoạt động của chúng tôi trong thời gian từ ngày….tháng….năm đến ngày…tháng….năm…, với nội dung cụ thể như sau:

 

I. Văn phòng đại diện:

 

Tên Văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa, đậm theo tên Văn phòng đại diện trong Giấy phép) ………………………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:  (ghi bằng chữ in hoa theo tên giao dịch bằng tiếng Anh trong Giấy phép) ……………………………………………………………….

Tên viết tắt: (nếu có)…………………………………………………………………………

Do……………………………………cấp ngày……. tháng… năm…………………..

Thời hạn hoạt động: từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng…năm………………

Địa chỉ trụ sở Văn phòngđại diện: (ghi theo Giấy phép)…………………………….. ….………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………..Fax:………………………………………….

Email: ………………………………..………………………… …. (nếu có)

Số tài khoản ngoại tệ tại Việt Nam:……….tại Ngân hàng: (nếu có)………………..

Số tài khoản tiền Việt Nam:………………tại Ngân hàng: ………………………..

 

II. Nhân sự của Văn phòng đại diện

1. Người đứng đầu Văn phòng đại diện

 

Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa) ………………………Giới tính:…………………….

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………..

Hộ chiếu/chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………….

Do: ……………………….cấp ngày:…tháng……năm………tại………………………

Nơi đăng ký lưu trú (đối với người nước ngoài)/nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với người Việt Nam):…………………………………………………………….

 

2. Lao động làm việc tại Văn phòng đại diện

 

– Lao động nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện: (ghi rõ họ và tên, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp, chức danh tại Văn phòng đại diện của từng người);

– Lao động Việt Nam làm việc tại Văn phòng đại diện: (ghi rõ họ và tên, giới tính, số chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp, chức danh tại Văn phòng đại diện của từng người)

 

3. Tình hình thay đổi nhân sự trong năm (báo cáo chi tiết về):

 

– Thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện (nếu có)

– Thay đổi số lao động nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện: (nếu có)

– Thay đổi số lao động ViệtNam làm việc tại Văn phòng đại diện: (nếu có)

 

4. Tình hình thực hiện chế độ đối với người lao động làm việc tại Văn phòng đại diện: lương, thưởng, bảo hiểm, các hoạt động khác…

 

III. Hoạt động của Văn phòng đại diện

 

1. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện (ghi cụ thể theo Giấy phép):

 

2. Tình hình hoạt động thực tế trong năm:

 

STT

Nội dung hoạt động

Đối tác

 Việt Nam

Mặt hàng

Giá trị (USD)

Dự báo năm tiếp theo

Thị trường

(nước)

Ghi chú

Ký kết

Thực hiện

A

1

Xúc tiến hợp đồng xuất khẩu

 

 

B

1

Xúc tiến hợp đồng nhập khẩu
C

1

Xúc tiến đặt gia công hai chiều
D

1

Xúc tiến cung ứng dịch vụ hai chiều
E

1

Xúc tiến dự án hợp tác
G

1

Nghiên cứu thị trường

(Văn phòng đại diện chỉ báo cáo các nội dung trong bảng trên nếu có)

3. Các hoạt động khác: quảng cáo, hội chợ, trưng bày, triển lãm ….theo quy định của pháp luật, các hoạt động xã hội (nếu có) …..

IV. Đánh giá chung về tình hình hoạt động trong năm của Văn phòng đại diện và kiến nghị, đề xuất:

 

1. Đánh giá chung:

 

2. Kiến nghị, đề xuất:

 

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung báo cáo.

 

Người đứng đầu Văn phòng đại diện

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Dowload mẫu báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam tại đây !

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết