Nội dung chi tiết về mẫu thông báo hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty, thương nhân nước ngoài sau khi xin cấp giấy phép hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

Lưu ý: Để đảm bảo tài liệu của bạn tham khảo với thời điểm hiện tại còn hiệu lực và đúng mẫu bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi để tư vấn và cung cấp mẫu chuẩn nhất tránh tính trạng những mẫu văn bản chúng tôi chưa kịp cập nhật trên website.

PHỤ LỤC III  

MẪU THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG

CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

(Ban hành kÌm theo Th«ng t­ sè 11/2006/TT-BTM ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2006 cña Bé Th­¬ng m¹i)

 

 

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

.................................(ghi tên theo Giấy phép)

         

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy phép

 

Văn phòng đại diện/Chi nhánh của (ghi bằng chữ in hoa tên thương nhân ghi trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh): ....................................................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)

………….................................................................................................................

thông báo chính thức hoạt động kể từ ngày ….tháng .….năm……với nội dung như sau:

 

I. Văn phòng đại diện/Chi nhánh:

 

Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa, đậm theo tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh trong Giấy phép) ..............................................................................

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:  (ghi bằng chữ in hoa theo tên giao dịch bằng tiếng Anh trong Giấy phép) ……………………………........................................

Tên viết tắt: (nếu có)………………………………................................................

Do……………………………………cấp ngày: ..... tháng… năm…….................

Thời hạn hoạt động: từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng…năm..................

Địa chỉ trụ sở Văn phòngđại diện/Chi nhánh (ghi theo Giấy phép) ........... ……………….........................................................................................................

Điện thoại: …………………………..Fax:……………………………….............

Email: ………………………………..………………………… .... (nếu có)

Số tài khoản ngoại tệ tại ViệtNam:……….tại Ngân hàng: (nếu có)……..............

Số tài khoản tiền ViệtNam:………………tại Ngân hàng: …………………........

II. Nhân sự của Văn phòng đại diện/Chi nhánh

1. Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh

 

Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa) ……………………...Giới tính:.........................

Quốc tịch: …………………………………………………...................................

Hộ chiếu/chứng minh nhân dân số:.........................................................................

Do: ……………………….cấp ngày:…tháng……năm……...tại...........................

Nơi đăng ký lưu trú (đối với người nước ngoài)/nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với người ViệtNam):………………………………………......…….............

 

 

2.Lao động làm việc tại Văn phòng đại diện/Chi nhánh

 

- Lao động nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ họ và tên, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp, chức danh tại Văn phòng đại diện/Chi nhánh của từng người);

- Lao động ViệtNamlàm việc tại Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ họ và tên, giới tính, số chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp, chức danh tại Văn phòng đại diện/Chi nhánh của từng người)

III. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi cụ thể theo Giấy phép)

- ………………......................................................................................................

- ………………......................................................................................................

 

Văn phòng đại diện/Chi nhánh (tên theo Giấy phép) đã làm thủ tục đăng tin thông báo hoạt động trên báo (nêu tên tờ báo viết hoặc báo điện tử) số ra ngày....tháng….năm…………….

 

Các tài liệu kèm theo:

1. Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc nhận đăng thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc đã đăng báo;

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mẫu dẫu của Văn phòng đại diện/Chi nhánh do cơ quan công an cấp;

3. Bản sao giấy đăng ký mở tài khoản của Văn phòng đại diện/Chi nhánh tại Ngân hàng được phép hoạt động tại ViệtNam; 

4. Bản sao các tài liệu bao gồm: thị thực nhập cảnh, hợp đồng lao động của người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh; sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), hợp đồng lao động của lao động Việt Nam làm việc tại Văn phòng đại diện/Chi nhánh; hộ chiếu, thị thực nhập cảnh, hợp đồng lao động của lao động nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện/ Chi nhánh.

 

Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
 Bộ Thương mại và Sở Thương mại (trong trường hợp Chi nhánh thông báo hoạt động ), Sở Thương mại (trong trường hợp Văn phòng đại diện thông báo hoạt động)

 

Dowload mẫu thông báo hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân công ty nước ngoài tại đây !