Biểu mẫu hồ sơ thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân

Biểu mẫu hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Xem hoặc tải xuống

Biểu mẫu quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân

Biểu mẫu quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân

Xem hoặc tải xuống

Biểu mẫu thay đổi nội dung hoạt động văn phòng đại diện DNTN

Biểu mẫu thay đổi hoạt động văn phòng đại diện DNTN

Xem hoặc tải xuống

Biểu mẫu thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện DNTN

Biểu mẫu chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện DNTT

Xem hoặc tải xuống

Biểu mẫu quyết định người đại diện VPDD về chấm dứt hoạt động VPDD DNTT

Biểu mẫu quyết định người đại diện VPDD về chấm dứt hoạt động VPDD DNTT

Xem hoặc tải xuống

Biểu mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp tư nhân

Biểu mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp tư nhân

Xem hoặc tải xuống

Biểu mẫu tờ khai người thực hiện thủ tục vpdd DNTT

Biểu mẫu tờ khai người nộp hồ sơ

Xem hoặc tải xuống