Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 

 Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 

Xem và tải xuống

 Đề xuất dự án đầu tư ra nước ngoài

Đề xuất dự án đầu tư ra nước ngoài 

Xem và tải xuống

 Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Xem và tải xuống

 Giải trình về điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Giải trình về điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 

Xem và tải xuống

 Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ

Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ

 Xem và tải xuống

 Văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng

Văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng 

Xem và tải xuống

 Văn bản xác nhận việc nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước

Văn bản xác nhận việc nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước 

Xem và tải xuống

 Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 

Xem và tải xuống

 Thông báo hoạt động đầu tư ở nước ngoài

Thông báo hoạt động đầu tư ở nước ngoài 

Xem và tải xuống

 Báo cáo định kỳ hàng quý tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài

Báo cáo định kỳ hàng quý tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài 

Xem và tải xuống

 Báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài

Báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài 

Xem và tải xuống

 Mẫu văn bản gia hạn việc chuyển lợi nhuận về nước

Mẫu văn bản gia hạn việc chuyển lợi nhuận về nước

Xem và tải xuống

 Mẫu văn bản chấp thuận việc gia hạn chuyển lợi nhuận về nước

Mẫu văn bản chấp thuận việc gia hạn chuyển lợi nhuận về nước

 Xem và tải xuống

 Mẫu thông báo của nhà đầu tư gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư chuyển toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài

Mẫu thông báo của nhà đầu tư gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư chuyển toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài 

Xem và tải xuống

 Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 

Xem và tải xuống

 Mẫu văn bản thông báo hết hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Mẫu văn bản thông báo hết hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 Xem và tải xuống