Biểu mẫu xác nhận đủ ĐKKD dịch vụ làm thủ tục về thuế

 Tải biểu mẫu xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thủ tục thuế:
 
Thông tư Số: 51/2017/TT-BTC
Thông tư Số: 51/2017/TT-BTC hướng dẫn hành nghề làm dịch vụ thủ tục về thuế có hiệu lực 15/ 7/ 2017. Về cơ bản hồ sơ thực hiện thủ tục gồm:

Đại lý thuế nộp hồ sơ đăng ký bao gồm:

+ Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (thực hiện theo Mẫu 01A ban hành kèm theo Thông tư này).
+ Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có xác nhận của đại lý thuế).
+ Bản chụp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của các nhân viên đại lý thuế (có xác nhận của đại lý thuế).
(So với quy định hiện hành, hồ sơ đăng ký đã bỏ mẫu chữ ký của người có thẩm quyền của đại lý thuế và giấy chứng nhận đăng ký thuế)
DOANH NGHIỆP……..
Số:………/……….
V/v Xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
……, ngày…… tháng…… năm 201……
Kính gửi: Cục Thuế…………………………..
Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và Thông tư số…/2017/TT-BTC ngày…./5/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC; Doanh nghiệp……………………………., mã số thuế…………………………. tự xét thấy đã đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động đại lý thuế.
Đề nghị Cục Thuế xác nhận Doanh nghiệp……………………….. đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định.
Hồ sơ gửi kèm:
– Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có xác nhận của người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp
– Bản chụp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của các nhân viên làm việc tại Doanh nghiệp;
– Mẫu chữ ký của người có thẩm quyền của Doanh nghiệp được ký tên trên hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại về thuế, hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, các hồ sơ khác có liên quan theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các quy định của pháp luật có liên quan;
Mẫu chữ ký của người có thẩm quyền của Doanh nghiệp (Chi nhánh Doanh nghiệp) được ký tên trên hồ sơ thực hiện các dịch vụ làm thủ tục về thuế:
STT
Họ và tên
Chức vụ
Mẫu chữ ký
Ghi chú
01
Nguyễn Văn A
02
………….
Nơi nhận:                                                                    GIÁM ĐỐCDOANH NGHIỆP
– Như trên;                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
– Lưu:…

(1) Ghi chú: Ngành nghề kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của Doanh nghiệp được thể hiện trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia (dangkykinhdoanh.gov.vn), không thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp).
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết