You are here

Các trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Hoạt động của dự án đầu tư là một hoạt động quan trọng, nhằm phát sinh lợi nhuận của các tổ chức, cá nhân khi bỏ vốn. Thế nhưng, trong những trường hợp nhất định mà pháp luật đã quy định dự án đầu tư hoàn toàn có thể chấm dứt hoạt động. Bài viết của Việt luật sau đây sẽ nêu rõ các trường hợp cho bạn đọc, nhằm tránh được những rủi ro trong hoạt động đầu tư các dự án.
tong-dai-tu-van-phap-ly

1.Dự án đầu tư là gì?

Căn cứ theo Luật Đầu tư năm 2014, tại khoản 2- Điều 3 nêu rõ:
- Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

2. Khi nào thì dự án đầu tư bị chấm dứt.

a) Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau đây:
- Thứ nhất , nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;
- Thứ hai , theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
- Thứ ba chấm dứt bởi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
- Thứ tư khi mà dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;
- Do dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;
- Trong thời 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này;
- Tuân theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.
b) Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này.
c) Trách nhiệm của bao gồm:. nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.
d) Trừ trường hợp được gia hạn, dự án đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất và nhà đầu tư không tự thanh lý tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi đất, cơ quan ra quyết định thu hồi đất tổ chức thanh lý tài sản gắn liền với đất.
Đó là những trường hợp dự án đầu tư chấm dứt theo quy định của pháp luật. Việt luật hi vọng rằng với bài viêt trên giúp bạn đọc hiểu thêm, hiểu rõ các trường hợp và trách nhiệm khi dự án đầu tư. Mọi thắc mắc, tư vấn xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0965 999 345

Facebook comments