You are here

Chào bán cổ phần của doanh nghiệp nhà nước?

Cổ phần là hình thức biểu hiện để chứng minh tư cách thành viên trong công ty cổ phần của cổ đông công ty. Vậy việc chào bán cổ phần của doanh nghiệp nhà nước được pháp luật quy định như thế nào? 

1. Nguyên tắc chào bán cổ phần

Khi tiến hành chào bán cổ phần trong doanh nghiệp nhà nước thì cần phải tiến hành chào bán dựa trên những nguyên tắc nhất định. Bao gồm:
- Việc chào bán cổ phần trong doanh nghiệp nhà nước phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng các tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Việc tổ chức chào bán cổ phần doanh nghiệp nhà nước không phân biệt mức vốn đầu tư, kết quả kinh doanh. Khi tiến hành chào bán phải lập hồ sơ chào bán, thực hiện việc công bố các thông tin chuyển nhượng và báo cáo về kết quả chuyển nhượng.
- Việc chào bán cổ phần phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đảm bảo các nguyên tắc về thị trường và phải bảo toàn nguồn vốn nhà nước ở mức cao nhất và có thể hạn chế tối đa những tổn thất trong việc chào bán cũng như chuyển nhượng vốn.
- Việc chào bán cổ phần của doanh nghiệp nhà nước phải được thẩm định giá, xác định được giá trị thực tế phần vốn của nhà nước đã đầu tư vào.
- Đối với nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần được chào bán thì phải đảm bảo được tỷ lệ sở hữu vốn thực góp.

2. Phương thức chào bán cổ phần

- Chào bán cổ phần là phương thức cạnh tranh giá để có thể tiếp tục việc thực hiện chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp nhà nước góp ở mô hình CTCP sau khi thực hiện phương thức bán đấu giá không thành công hoặc đấu giá thành công nhưng chưa tiến hành bán hết cổ phần.
- Việc thực hiện chào bán chỉ được thực hiện khi có tối thiểu 02 nhà đầu tư tham gia nộp hồ sơ hợp lệ, thực hiện đúng trình tự, thủ tục của việc tham dự các phiên chào bán cổ phần và tuân thủ quy chế tại phiên chào bán đó.
- Khi nhà đầu tư tiến hành tham dự phiên chào bán cổ phần thì được lựa chọn việc chia tổng số cổ phần đăng ký mua đó thành nhiều phần để có thể đặt giá mua là khác nhau nhưng vẫn phải đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh trong quá trình chào bán.
- Nhà đầu tư có thể đặt mức giá mua đối với phần cổ phần được chia ra nhưng mức giá không được thấp hơn mức giá khởi điểm.
- Việc thực hiện, xác nhận kết quả của việc chào bán cổ phần và thủ tục thanh toán tiền bán cổ phần của doanh nghiệp nhà nước phải theo đúng trình tự luật định. Khi gửi hồ sơ chuyển quyền sở hữu và các giấy tờ báo cáo về việc chuyển nhượng cổ phần theo hình thức chào bán sẽ được thực hiện tương tự đối với việc đấu giá công khai.
- Trường hợp mà doanh nghiệp nhà nước chào bán cổ phần không thành công thì sẽ thực hiện phương thức thỏa thuận theo quy định của pháp luật.
Việc chào bán cổ phần của doanh nghiệp nhà nước khác với chào bán cổ phần của những mô hình doanh nghiệp khác vì phải tuân theo những nguyên tắc và trình tự pháp luật riêng. Liên hệ ngay tổng đài tư vấn luật đầu tư để được hỗ trợ miễn phí.

Facebook comments