Có thể rút lại số vốn góp vào công ty TNHH không?

Trong quá trình hoạt động của công ty TNHH, vì một số lý do nào đó mà thành viên góp vốn có nhu cầu rút lại vốn đã góp vào công ty. Pháp luật có cho phép các thành viên rút lại số vốn đã góp hay không? Nếu rút lại số vốn đã góp thì thủ tục, trình tự thực hiện như thế nào?

1. Khái quát về công ty TNHH 02 thành viên trở lên

  • Công ty TNHH là mô hình doanh nghiệp có ít nhất 02 thành viên sáng lập nên, số lượng thành viên tối đa là 50 thành viên.
  • Thành viên công ty khi góp vốn vào công ty bằng tài sản đăng ký quyền sở hữu thì phải làm thủ tục sang tên chủ sở hữu cho công ty và chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp hoặc cam kết góp đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty.
  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân và chỉ được phát hành trái phiếu để huy động vốn mà không được phát hành cổ phần. xem chi tiết về công ty tnhh 2 thành viên

co-the-rut-lai-so-von-gop-vao-cong-ty-tnhh-khong

2. Các trường hợp thành viên công ty TNHH có thể rút lại số vốn đã góp vào công ty.

Vì nhu cầu thực tiễn mà trong một số trường hợp, thành viên công ty TNHH mong muốn rút lại số vốn đã góp vào công ty. Điều này có được pháp luật cho phép hay không?
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành thì thành viên công ty TNHH không được rút số vốn đã góp khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ các trường hợp sau:
– Doanh nghiệp mua lại phần vốn góp.
– Thành viên doanh nghiệp chuyển nhượng phần vốn góp.
– Rút vốn trong 1 số trường hợp đặc biệt.
– Công ty tiến hành thay đổi vốn điều lệ.
Về nguyên tắc, các thành viên công ty TNHH không được phép rút lại số vốn đã góp vào công ty dưới mọi hình thức vì pháp luật giới hạn số lượng thành viên để công ty lựa chọn thành viên chọn lọc để thực hiện hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên do xuất phát từ nhu cầu thực tiễn nên pháp luật có quy định một số trường hợp mà thành viên công ty có thể rút lại số vốn đã góp của mình.

2.1. Công ty mua lại phần vốn góp

– Thành viên công ty khi không tán thành nghị quyết của Hội đồng thành viên trong ty về một trong các vấn đề: sửa đổi quyền và nghĩa vụ thành viên, tổ chức lại mô hình công ty, các trường hợp do Điều lệ quy định thì có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình.
– Yêu cầu đó phải thể hiện bằng văn bản và được gửi đến cho công ty trong vòng 15 ngày kể từ ngày nghị quyết được thông qua.
Công ty mua lại số vốn góp của thành viên thông qua thỏa thuận về giá, nếu không thỏa thuận được thì sẽ mua theo giá thị trường. Điều kiện để công ty mua lại phần vốn góp là sau khi thanh toán đầy đủ cho thành viên thì công ty vẫn có khả năng thanh toán đủ các nghĩa vụ tài sản của công ty.
– Trường hợp mà công ty không tiến hành mua lại số vốn góp thì thành viên công ty được tự do chuyển nhượng số vốn góp của mình cho người khác mà không cần phải thông qua các điều kiện nào nữa.

2.2. Chuyển nhượng phần vốn góp

Thành viên công ty TNHH có quyền nhượng nhượng phần vốn góp mà mình sở hữu trong công ty theo nguyên tắc nhất định là “trong trước ngoài sau”, nguyên tắc đó được quy định như sau:
– Thành viên công ty phải tiến hành chào bán phần vốn góp của mình cho các thành viên còn lại trong công ty theo tỷ lệ tương ứng với vốn điều lệ trong cùng điều kiện.
– Trong vòng 30 ngày kể từ ngày chào bán nêu trên, các thành viên còn lại trong công ty không mua hoặc không mua hết phần vốn góp đó thì thành viên chào bán mới được chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác không phải là thành viên công ty với cùng điều kiện.
Nếu việc chuyển nhượng phần vốn góp dẫn đến chỉ còn 01 thành viên trong công ty thì công ty phải tiến hành thay đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH 1 thành viên.

2.3. Rút vốn trong một số trường hợp

– Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì phần vốn góp của công ty được chuyển nhượng hoặc được công ty mua lại trong trường hợp người thừa kế của thành viên đó không muốn trở thành thành viên trong công ty.
– Trường hợp thành viên tặng cho phần vốn góp của mình cho người khác mà người được tặng cho không được Hội đồng thành viên chấp thuận là thành viên trong công ty thì phần vốn góp đó sẽ được công ty mua lại hoặc được chuyển nhượng cho người khác.

2.4. Thay đổi vốn điều lệ

– Công ty khi tiến hành mua lại phần vốn góp của thành viên công ty hoặc có thể tiến hành hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty thì tiến hành giảm vốn điều lệ trong công ty. Điều kiện giảm vốn điều lệ đó là sau khi thanh toán phần vốn góp cho thành viên thì công ty vẫn phải đảm bảo khả năng thanh toán đủ và đúng hạn các nghĩa vụ tài sản khác.
– Công ty tiến hành hoàn trả phần vốn góp cho thành viên trong ty theo tỷ lệ tương ứng với vốn điều lệ công ty khi công ty tiến hành kinh doanh liên tục trong vòng tối thiểu hơn 02 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Ngoài các trường hợp nêu trên thì thành viên không ty không được rút lại phần vốn góp của mình dưới bất kỳ hình thức nào. Điều này đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của công ty diễn ra đúng mục tiêu ban đầu và không bị giới hạn bởi vì số vốn hoạt động của công ty. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, liên hệ ngay 1900.6199 để được tư vấn miễn phí.
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết