You are here

Điều kiện thành lập tổ chức giới thiệu việc làm

Việc làm là nhu cầu thiết yếu của mọi người để tạo nguồn thu nhập trang trải cuộc sống của bản thân, của gia đình. Hiểu được nguyện vọng mong muốn có việc làm thì nhiều tổ chức giới thiệu việc làm ra đời, trong đó có trung tâm dịch vụ việc làm. Vậy điều kiện để thành lập trung tâm dịch vụ việc làm được quy định như thế nào?

1. Điều kiện để thành lập tổ chức giới thiệu việc làm 

Theo quy định pháp luật hiện hành thì tổ chức giới thiệu việc làm được thành lập khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:
- Tổ chức giới thiệu việc làm xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, chức năng hoạt động cụ thể.
- Tổ chức giới thiệu việc làm được thành lập phù hợp với quy hoạch của Trung tâm dịch vụ việc làm được phê duyệt.
- Có địa điểm, trụ sở để làm việc hoặc có đề án cấp đất xây dựng trụ sở làm việc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Phải có các trang thiết bị, có phương tiện để là, việc và thực hiện các hoạt động về việc làm theo quy định pháp luật.
- Đảm bảo số lượng cán bộ có trình độ, chuyên môn từ bận cao đẳng trở lên tối thiểu là 15 người.
- Có kinh phí để duy trì hoạt động do cơ quan có thẩm quyền đảm bảo.
- Có văn bản chấp thuận của chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở của tổ chức giới thiệu việc làm.

2. Thủ tục thành lập tổ chức giới thiệu việc làm

Cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm dịch vụ việc làm bao gồm:
- Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
- Bộ trưởng, Thứ trưởng cơ quan ngang bộ.
- Người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội ở cấp Trung ương.
Bước 1: Khi tiến hành thành lập tổ chức giới thiệu việc làm thì chủ thể thành lập phải lập đề án thành lập để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét và lập tờ trình thành lập có đủ các nội dung theo quy định pháp luật.
Sau đó, chủ thể thành lập tiến hành lấy ý kiến của các tổ chức, cơ quan liên quan về việc thành lập tổ chức giới thiệu việc làm.
Bước 2: Lập hồ sơ thành lập tổ chức giới thiệu việc làm:
Chủ thể thành lập phải chuẩn bị hai hồ sơ, đó là hồ sơ thẩm định và hồ sơ đề nghị thành lập:
Hồ sơ thẩm định bao gồm:
- Đề án về việc thành lập trung tâm dịch vụ việc làm.
- Văn bản đề nghị thành lập tổ chức giới thiệu việc làm, tờ trình thành lập, dự thảo quyết định thành lập và dự thảo quy chế của tổ chức.
- Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ điều kiện thành lập tổ chức giới thiệu việc làm.
- Xác nhận về việc cho ý kiến bằng văn bản của các tổ chức, cơ quan có liên quan về việc thành lập tổ chức giới thiệu việc làm.
- Báo cáo về việc giải trình tiếp thu ý kiến.
- Một số tài liệu khác.
Hồ sơ đề nghị thành lập bao gồm:
- Văn bản về việc thẩm định, góp ý kiến của các tổ chức, cơ quan khác.
- Dự thảo về về quyết định thành lập trung tâm dịch vụ việc làm đã được hoàn chỉnh về cả nội dung và hình thức.
- Một số giấy tờ khác.
+ Chủ thể đề nghị thành lập gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm dịch vụ việc làm.
+ Trong thời hạn 15 ngày từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan, tổ chức thẩm định phải ra văn bản thẩm định.
+ Trong vòng 20 ngày từ ngày có văn bản thẩm định, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập trung tâm dịch vụ việc làm. Trường hợp không ra quyết định thành lập thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản.
Để thành lập tổ chức giới thiệu việc làm để cung cấp các dịch vụ về việc làm cho mọi người thì cần phải tuân thủ các điều kiện chặt chẽ và tuân theo trình tự luật định.

Facebook comments