You are here

Hội đồng quản trị có quyền bầu trưởng ban kiểm soát

Công ty cổ phần được tổ chức và hoạt động dưới các mô hình khác nhau tùy thuộc vào điều kiện, nhu cầu thực tế của công ty. Trong công ty cổ phần thì Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của công ty, có toàn quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong phạm vi thẩm quyền. Vậy Hội đồng quản trị có quyền bầu trưởng ban kiểm soát hay không?

1. Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của công ty cổ phần

Công ty cổ phần khi tiến hành hoạt động kinh doanh thì sẽ được tổ chức và quản lý theo một trong các mô hình sau:

- Mô hình 1 bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc/Tổng giám đốc.

Trong mô hình này, nếu công ty dưới 11 cổ đông, các cổ đông là tổ chức sở hữu tối đa 50% cổ phần thì không cần thiết phải có Ban kiểm soát công ty. 

- Mô hình 2 bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc/Tổng giám đốc.

Trong mô hình này thì cơ quan Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 20% thành viên là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập có chức năng giám sát và thực hiện hoạt động giám sát đối với các hoạt động và điều hành công ty của Hội đồng quản trị.

Theo như quy định trên thì Ban kiểm soát chỉ có ở mô hình thứ 1 và bắt buộc phải thành lập khi công ty có từ 11 cổ đông trở lên và cổ đông là tổ chức chiếm trên 50% tổng số cổ phần công ty.

2. Hội đồng thành viên có quyền bầu lại trưởng ban kiểm soát hay không?

Ban kiểm soát được thành lập với mục đích kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan quản lý và các cơ quan khác của công ty có đúng pháp luật hay không.

Ban kiểm soát trong công ty cổ phần có từ 03-05 thành viên, nhiệm kỳ không quá 05 năm và được bầu lại không hạn chế nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý trong công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong phạm vi được pháp luật quy định, trong đó có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng với Giám đốc, Tổng giám đốc và những người quản lý khác trong công ty mà không có quy định về việc bầu trưởng Ban kiểm soát. Do vậy mà Hội đồng quản trị không được phép bầu trưởng Ban kiểm soát của công ty.

Việc bầu kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông thực hiện. Khi được bầu giữ chức vụ Kiểm soát viên thì các Kiểm soát viên sẽ bầu một người trong số họ giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc biểu quyết đa số.

Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách ở công ty và phải tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn khác do Điều lệ quy định.

Do vậy mà Trưởng Ban kiểm soát do chính các Kiểm soát viên tiến hành bầu lên. Điều này xuất phát từ chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, hoạt động kinh doanh của công ty nên Ban Kiểm soát phải đảm bảo tính độc lập trong việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Ban Kiểm soát sẽ đảm bảo rằng các hoạt động, quyết định của Hội đồng quản trị, của Ban giám đốc là phù hợp pháp luật và bảo vệ được lợi ích của các cổ đông. Vì vậy mà việc bầu Trưởng Ban kiểm soát không phải do Hội đồng quản trị thực hiện.

Theo như phân tích trên thì Hội đồng quản trị không có quyền bầu trưởng ban kiểm soát. Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, liên hệ ngay đến 1900.6199 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Facebook comments