You are here

Luật đấu thầu

Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của hoạt động thương mại, pháp luật về đấu thầu ngày càng được hoàn thiện và trở nên gần gũi với các nhà kinh doanh...

Facebook comments