You are here

Luật Doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động của mình thì doanh nghiệp có thể thực hiện việc tái cơ cấu doanh nghiệp của mình để phù hợp nhu cầu hoạt động hoặc có...

Quy định mới nhất về đặt tên của hộ kinh doanh

Khi thực hiện hoạt động kinh doanh của mình thì doanh nghiệp có thể thực hiện việc tái cơ cấu doanh...

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Trong quá trình hoạt động của mình thì doanh nghiệp có thể tiến hành mua bán, chuyển nhượng doanh nghiệp của mình cho người khác hoặc cho doanh...

Như chúng ta đã biết, các cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông...

Điều lệ của các tổ chức tín dụng bao gồm những nội dung gì?

 

Hạn chế với quyền của chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên

 

Quyền thành lập và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần

 

Pages

Facebook comments