Doanh nghiệp khi nào thì được công nhận phá sản

Phá sản doanh nghiệp là hiện tượng doanh nghiệp không còn khả năng thực hiện thanh toán các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp mình đối với các bên còn lại. Đây là hiện tượng tất yếu trong nền […]