You are here

Một người có thể làm tổng giám đốc của hai công ty TNHH không?

Công ty trách nhiệm hữu hạn là mô hình doanh nghiệp được tổ chức và hoạt động kinh doanh nhằm mục đích lợi nhuận. Để thực hiện hoạt động kinh doanh của công ty thì phải có người quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày, gọi là Tổng giám đốc, Vậy một người có thể làm Tổng giám đốc của hai công ty TNHH được không?

1-nguoi-co-the-lam-tong-giam-doc-2-cong-ty-tnhh-khong-min

1. Tiêu chuẩn làm Tổng giám đốc của công ty TNHH

- Theo quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành thì công ty TNHH hai thành viên trở lên là mô hình doanh nghiệp có tối thiểu 02 thành viên và tối đa là 50 thành viên, có thể là cá nhân hoặc tổ chức.
- Các thành viên công ty chịu trách nhiệm hữu hạn trong số vốn đã góp vào công ty. Công ty có tư cách pháp nhân và không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn.
Tổng giám đốc của công ty TNHH phải có đủ các tiêu chuẩn sau:
- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và nằm trong các trường hợp không được quản lý doanh nghiệp như: cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân, viên chức quốc phòng, cán bộ lãnh đạo trong doanh nghiệp nhà nước trừ trường hợp đại diện ủy quyền để quản lý vốn góp của nhà nước, người bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành phạt tù, trường hợp bị cấm hành nghề kinh doanh hoặc bị cấm đảm nhiệm chức vụ quyền hạn có liên quan.
- Có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực quản trị, điều hành và có kinh nghiệm trên thực tế.
- Đối với công ty con của CTCP mà phần vốn góp Nhà nước trên 50% thì Tổng giám đốc công ty TNHH không được là những người thân thích của người quản lý trong công ty mẹ và người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại công ty TNHH đó.
- Một số điều kiện, tiêu chuẩn khác do Điều lệ công ty TNHH quy định.

2. Một người có thể làm Tổng giám đốc của hai công ty TNHH hay không?

Tổng giám đốc là người điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty và phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về các hoạt động nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty.
Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm:
- Thực hiện các nghị quyết mà HĐTV đã thông qua.
- Có quyền quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày trong công ty.
- Thực hiện các kế hoạch và phương án đầu tư kinh doanh.
- Ban hành các quy chế để có thể quản lý nội bộ trong công ty, trừ trường hợp Điều lệ quy định khác.
- Bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong phạm vi thẩm quyền.
- Ký kết các hợp đồng mà nhân danh công ty trong phạm vi thẩm quyền.
- Tuyển dụng lao động.
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
- Các quyền và nghĩa vụ khác do Điều lệ công ty quy định.
>>> Theo quy định trên thì không có điều khoản nào cấm việc một người làm Tổng giám đốc của hai công ty TNHH, Do đó mà Tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn khác này có thể làm Tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn khác, nhưng phải đảm bảo việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ không được đối nhau và phải đảm bảo được bí mật kinh doanh của mỗi công ty. Tuy nhiên thì khi làm Tổng giám đốc của hai công ty trách nhiệm hữu hạn thì cần phải lưu ý các vấn đề để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Trên đây là toàn bộ những thông tin về câu hỏi ở đầu bài nêu ra mà Việt Luật gửi tới khách hàng, nếu còn có những vướng mắc hay cần tư vấn hỗ trợ thành lập công ty tnhh hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất
 

Facebook comments