You are here

Pháp luật về Thuế - kế toán

Luật kế toán ra đời có ý nghĩa giải quyết những công việc về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh...

Thuế là nguồn nuôi dưỡng bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương, đồng thời là nguồn kinh phí xây dụng cơ sở hạ tầng, gắn liền với sự phát...

Facebook comments