You are here

Tập đoàn kinh tế

Hiện nay nước ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường và mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế nên việc nhìn nhận lại vai trò và định hướng của Tập đoàn kinh tế là thật sự cần thiết. Vậy Tập đoàn kinh tế là gì? Mô hình quản trị doanh nghiệp của Tập đoàn kinh tế có những đặc điểm như thế nào?

tong-dai-tu-van-phap-ly

1. Tổng quan về tập đoàn kinh tế

- Khái niệm: theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì Tập đoàn kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua việc sở hữu phần vốn góp, sở hữu cổ phần hoặc các liên kết khác. Tập đoàn kinh tế không phải đăng ký thành lập và cũng không là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân.
- Phân loại: Dựa trên nguyên nhân hình thành liên kết có thể chia mô hình tập đoàn kinh tế thành 2 loại cơ bản:
+ Tập đoàn kinh tế nhà nước: được hình thành theo quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tập đoàn kinh tế nhà nước thông thường hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Trong đó công ty mẹ giữ quyền chi phối với tỉ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật. Cơ chế quản lý hoạt động của tập đoàn chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật riêng.
+ Tập đoàn kinh tế tư nhân: được hình thành theo con đường tự nhiên, do nhu cầu thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp. Khi các doanh nghiệp đạt được một quy mô nhất định, nhu cầu liên kết để thực hiện hoạt động kinh doanh xuất hiện tạo thành các tổ hợp doanh nghiệp lớn. Các công ty trong tập đoàn kinh tế tư nhân hoạt động độc lập, theo mô hình công ty được quy định trong hệ thống pháp luật về công ty.

2. Mô hình tập đoàn kinh tế dưới góc độ quản trị doanh nghiệp

    Do tập đoàn kinh tế có hai loại hình cơ bản là tập đoàn kinh tế nhà nước và tập đoàn kinh tế tư nhân nên việc tổ chức quản trị doanh nghiệp cũng khác nhau.

2.1. Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước dưới góc độ quản trị doanh nghiệp

Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước bao gồm công ty mẹ - công ty con và các công ty liên kết.
Tập đoàn kinh tế nhà nước có không quá 3 cấp doanh nghiệp:
- Doanh nghiệp cấp I là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và nắm quyền chi phối.
- Doanh nghiệp cấp II là công ty con của doanh nghiệp cấp I và do công ty mẹ nắm quyền chi phối.
- Doanh nghiệp cấp III là công ty con của doanh nghiệp cấp II và do doanh nghiệp cấp I chi phối.
    Tập đoàn kinh tế nhà nước không có bộ máy quản trị, hoạt động quản lý và điều hành do công ty mẹ thực hiện. Công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế nhà nước chịu trách nhiệm trước nhà nước để thực hiện các mục tiêu kinh doanh do chủ sở hữu quy định, đại diện tập đoàn kinh tế nhà nước thực hiện hoạt động chung của tập đoàn.

2.2. Mô hình tập đoàn kinh tế tư nhân dưới góc độ quản trị doanh nghiệp

    Các tập đoàn kinh tế tư nhân hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tư nhân được xây dựng trên cơ sở tôn trọng quyền tự do xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý tùy thuộc vào nhu cầu của mình, pháp luật về doanh nghiệp không quy định mô hình quản trị trong trường hợp này.
    Tập đoàn kinh tế tư nhân có thể thành lập văn phòng tập đoàn, có trụ sở, có người quản lý và có người lao động nhưng không tham gia vào các quan hệ pháp luật trên thực tế. Văn phòng tập đoàn là cơ quan độc lập không thuộc cơ cấu của công ty mẹ, thực hiện điều hòa các hoạt động kinh doanh giữa công ty mẹ và công ty con. Mô hình này nhằm tách bạch chức năng quản lý và chức năng điều hành của công ty mẹ đối với công ty con.
    Trên đây là những nội dung cơ bản về mô hình tập đoàn kinh tế dưới góc độ quản trị doanh nghiệp. Liên hệ ngay tổng đài 1900.6199 để được tư vấn miễn phí.

 

Facebook comments