You are here

Thẩm quyền triệu tập đại hội đồng cổ đông

Trong cơ cấu tổ chức loại hình công ty cổ phần, Điều lệ doanh nghiệp căn cứ Đại hội đồng cổ đông gồm những cổ đông có quyền tiến hành biểu quyết liên quan đến các hoạt động của công ty như các hoạt động liên quan đến kinh tế và phát sinh lợi nhuận hay những vấn đề khác liên quan đến cơ cấu tổ chức của công ty. Tuy nhiên những vấn đề này cần được các cổ đông biểu quyết một cách công khai và được thông qua trong cuộc họp thường kỳ. Để tiến hành biểu quyết các hoạt động trên thì cần phải tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông? Vậy thẩm quyền triệu tập cuộc họp đại hội cổ đông này là do ai tiến hành và được quy định cụ thể ra sao trong Luật Doanh nghiệp hiện hành?
 
Căn cứ theo những nội dung quy định tại Luật doanh nghiệp hiện nay và những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông được quy định bao gồm các nội dung sau:
Thời gian pháp luật quy định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là một năm một lần, bên cạnh những cuộc họp cổ đông thường niên thì doanh nghiệp còn có thể triệu tập những cuộc họp bất thường. Nơi mà doanh nghiệp tiến hành họp cuộc họp này là trên lãnh thổ nước Việt Nam. Nếu như khi tiến hành cuộc họp ở nhiều nơi khác nhau thì địa điểm họp được xác định là nơi chủ tọa tham dự.
Kể từ khi kết thúc năm tài chính cuộc họp này cần được tiến hành với thời gian là bốn tháng. Có thể gia hạn thời gian này do các cơ quan có thẩm quyền quy định nhưng không được quá sáu tháng tính từ ngày kết thúc năm tài chính. Những vấn đề thảo luận và thông qua bao gồm những nội dung sau:
- Về những kế hoạch công ty tiến hành kinh doanh
- Báo cáo trong lĩnh vực tài chính thường niên
- Báo cáo tổng kết về hoạt động của Hội đồng quản trị cùng những thành viên trong Hội đồng
- Kết quả hoạt động của công ty do Ban kiểm soát báo cáo.
- Mức cổ tức với mỗi loại cổ phần
- Những vấn đề khác có liên quan trong thẩm quyền của mình do pháp luật quy định.
- Khi doanh nghiệp tiến hành triệu tập cuộc họp bất thường khi và chỉ khi có những điều kiện sau đây:
- Vì những lợi ích nhất định của doanh nghiệp trong trường hợp cần thiết.
  • Số thành viên trong Hội đồng và Ban kiểm soát ít hơn so với mức tiêu chuẩn pháp luật quy định
  • Theo yêu cầu của các cổ đông hoặc của Ban kiểm soát công ty
  • Một số trường hợp khác căn cứ vào nội dung và Điều lệ của doanh nghiệp quy định.
Nếu như Điều lệ doanh nghiệp không quy định những nội dung khác thì cần triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong vòng một tháng từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không tiến hành họp thì với thời gian là ba mươi ngày tiếp theo Ban kiểm soát tiến hành họp theo quy định của Luật này. Nếu không tiến hành theo những quy định của pháp luật thì sẽ phải chịu bồi thường theo những quy định của pháp luật hiện hành.
Những công việc cần thiết để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông yêu cầu người triệu tập thực hiện bao gồm:
  • Danh sách những cổ đông có quyền dự họp
  • Những thông tin có liên quan đến giải quyết khiếu nại của các cổ đông có liên trong doanh nghiệp
  • Nội dung và chương trình tiến hành cuộc họp
  • Bản dự thảo của Đại hội đồng căn cứ trong nội dung ý kiến tại cuộc họp. Thông tin rõ ràng của những ứng cử viên nếu như tiến hành việc bầu thành viên trong Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên
  • Thời gian cùng địa điểm họp. Gửi thông báo đến những cổ đông có quyền họp theo quy định của Luật này.
  • Những công việc khác có liên quan để đảm bảo cho cuộc họp diễn ra đúng tiến độ và đi đến thống nhất những quyết sách quan trọng.
Trên đây là toàn bộ những nội dung có liên quan đến thẩm quyền triệu tập cuộc họp của đại hội đồng cổ đông. Khi tiến hành họp đại hồng cổ đông doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ những nội dung trên. Nếu khách hàng có những băn khoăn và thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi qua SĐT: 0965 999 345. Việt Luật xin chân thành cảm ơn!

 

Facebook comments