Thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp chuyển đổi hình thức đầu tư?

Bài viết trước Việt Luật đã giới thiệu cho bạn các hồ sơ, thủ tục cấp giấy đăng ký đầu tư lại đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hôm nay Việt Luật xin chia sẻ thêm một vấn đề có liên quan đến việc đăng ký lại giấy đăng ký kinh doanh đó là đăng ký lại, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp chuyển đổi hình thức đầu tư. Như bài viết trước Việt Luật đã liệt kê các hình thức chuyển đổi doanh nghiệp như sau:
 •     Doanh nghiệp bạn có 100% vốn nước ngoài nhưng chỉ có một nhà đầu tư thì phải đăng ký lại thành Công ty TNHH 01 thành viên.
 •     Doanh nghiệp liên doanh, tổ chức kinh tế có 100% vốn nước ngoài mà có từ hai nhà đầu tư trở lên thì phải đăng ký lại thành  Công ty TNHH 02 thành viên trở lên.
 •     Công ty cổ phần có nhu cầu đăng ký lại công ty cổ phần;
    Đây là các hình thức của các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký lại giấy chứng nhận đầu tư và nó cũng phù hợp với các doanh nghiệp chuyển đổi hình thức đầu tư.

1. Về hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký chuyển đổi hình thức đầu tư của doanh nghiệp.

    Thứ nhất, về hồ sơ đăng ký lại đồng thời với hồ sơ chuyển đổi hình thức doanh nghiệp bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:
 •     Bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp và chuyển đổi hình thức doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp ký. (Chuẩn bị thêm danh sách thành viên công ty sau khi chuyển đổi hình thức doanh nghiệp đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh; Đối với công ty CP chuẩn bị Danh sách cổ đông sáng lập sau khi đăng ký lại)
 •     Chuẩn bị giấy đăng ký đầu tư, Giấy phép đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư là bản sao hợp lệ(nếu có);
 •     Bản dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp quy định pháp luật sau khi thay đổi hình thức doanh nghiệp;
 •     Đối với doanh nghiệp liên doanh phải có Biên bản họp hội đồng quản trị thống nhất về việc đăng ký lại thay đổi hình thức doanh nghiệp; Đối với công ty cổ phần phải có Biên bản họp đại hội đồng cổ đông; Đối với trường hợp có nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong một công ty hoặc công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài phải có Biên bản họp hội đồng quản trị, Đại hội đồng quản trị liên doanh có văn bản thống nhất;
 •     Quyết định về việc đăng ký lại doanh nghiệp, thay đổi hình thức hoạt động doanh nghiệp và thông qua các Điều lệ công ty sửa đổi của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của doanh nghiệp liên doanh, Hội đồng quản trị của doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài;
    Quyết định đăng ký lại, thay đổi hình thức kinh doanh gồm các nội dung chính sau: Thứ nhất chuẩn bị tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trước khi chuyển đổi và chuẩn bị tên, trụ sở chính của doanh nghiệp sau khi đăng ký chuyển đổi; Bảng thông báo về thời hạn, điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi chưa chuyển đổi thành tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp khi đã chuyển đổi; Bản kế hoạch về phương án sử dụng lao động; Thông tin về thời hạn thực hiện chuyển đổi hình thức doanh nghiệp;
 •     Các giấy tờ chứng thực của người đại diện công ty, pháp nhân, cá nhân là thành viên của công ty sau khi đăng ký lại;
 •     Bảng báo cáo tài chính hai năm liền kể từ khi đăng ký lại, đăng ký chuyển đổi hình thức doanh nghiệp;
 •     Các tài liệu cần thiết khác theo quy định của pháp luật;
 •     Đối với các doanh nghiệp thay đổi hình thức doanh nghiệp có bổ sung thêm thành viên hoặc cổ đông mới phải chuẩn bị thêm bản sao CMND hoặc hộ chiếu theo quy định của pháp luật.
 •     Đối với pháp nhân là thành viên mới, chuẩn bị bản sao Quyết định thành lập pháp nhân, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu liên quan khác; Đối với người đại diện theo ủy quyền thì phải có Quyết định ủy quyền; chuẩn bị CMND, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân theo quy định của pháp luật.
 •     Đối với thành viên mới là pháp nhân nước ngoài thì chuẩn bị bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ, các giấy tờ chứng minh được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật hiện hành trong thời gian không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký lại, thay đổi hình thức công ty..

2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp chuyển đổi hình thức đầu tư.

    – Khi doanh nghiệp có quyết định đăng ký lại, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp thì trong thời hạn 15 ngày phải gửi thông báo đến tất cả các chủ nợ đồng thời thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp bạn biết quyết định này, kể từ ngày thông qua quyết định.
    – Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn nộp hồ sơ cho Sở KHĐT.

TH1: Quyết định chuyển đổi hình thức doanh nghiệp không phải xin ý kiến của Bộ, ngành

    Doanh nghiệp bạn sẽ được Cấp giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở KHĐT nhận được hồ sơ hợp lệ và xét duyệt.

TH2: Quyết định chuyển đổi hình thức doanh nghiệp phải xin ý kiến của Bộ, ngành

    Sở KHĐT gửi hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp bạn cho Bộ, ngành xem xét cho ý kiến, thời gian xem xét trả lời không quá 15 ngày làm việc. Sau 45 ngày làm việc các cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư phải trả lời cho doanh nghiệp có đủ điều kiện đăng ký đầu tư không.
    Trường hợp doanh nghiệp bạn không được chứng nhận, cấp phép Sở KHĐT phải trả lời lại bằng văn bản và nêu rõ lý do.
    Trên đây là toàn bộ thủ tục, hồ sơ doanh nghiệp bạn cần chuẩn bị để được cấp giấy chứng nhận đầu tư khi chuyển đổi hình thức đầu tư mà quý khách cần được tư vấn bởi chuyên viên uy tín tại dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết