You are here

Tổng giám đốc ủy quyền trong công ty

Tổng giám đốc là một trong những chức danh giữ chức vụ quản lý của công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên vì một số lý do nào đó mà Tổng giám đốc công ty không thực hiện được các quyền và nghĩa vụ của mình trong một thời hạn nhất định mà phải ủy quyền cho người khác thực hiện quyền, nghĩa vụ đó thay mình. Vậy việc Tổng giám đốc ủy quyền được pháp luật quy định như thế nào?
 
tong-giam-doc-uy-quyen-trong-cong-ty-min

1. Khái quát về Tổng giám đốc trong công ty

Tổng giám đốc công ty là người quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh hằng ngày trong công ty và chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu công ty khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.
Tổng giám đốc công ty cần phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:
- Là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật dân sự.
- Không thuộc các trường hợp không được quản lý công ty theo quy định pháp luật.
- Có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm thực tế trong việc điều hành, quản trị công ty,
- Đối với mô hình công ty có vốn Nhà nước trên 50% tổng số vốn điều lệ thì Tổng giám đốc không được là người thân của người quản lý, người đại diện phần vốn góp của Nhà nước ở tại công ty đó.
Công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có nhiều người đại diện theo pháp luật của công ty thì Tổng giám đốc là người đại diện đương nhiên của công ty. Còn nếu có 01 người đại diện theo pháp luật thì Tổng giám đốc hoặc giám đốc hoặc chủ tịch HĐQT/ĐHĐCĐ là người đại diện của công ty.
Theo quy định pháp luật hiện hành thì Tổng giám đốc công ty có các quyền và nghĩa vụ như sau:
- Tổ chức thực hiện các quyết định của chủ sở hữu công ty, của cơ quan quyền lực cao nhất của công ty.
- Quyết định các vấn đề, lĩnh vực liên quan đến các hoạt động kinh doanh, điều hành hằng ngày của công ty.
- Thực hiện các kế hoạch, phương án đầu tư, kinh doanh của công ty.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm những người quản lý các lĩnh vực trong công ty trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu công ty.
- Ký kết các hợp đồng nhân danh công ty trong phạm vi thẩm quyền.
- Báo cáo các quyết toán tài chính và kiến nghị các phương án sử dụng lợi nhuận hay các phương án xử lý lỗ trong kinh doanh của công ty.
- Có quyền tuyển dụng lao động theo quy định và các quyền, nghĩa vụ khác.

2. Thủ tục ủy quyền của Tổng giám đốc trong công ty

- Khi không thực hiện được các quyền và nghĩa vụ theo quy định do một số lý do chính đáng thì Tổng giám đốc có quyền ủy quyền cho người khác thực hiện thay mình một số quyền, nghĩa vụ trong phạm vi quy định dưới dạng hợp đồng ủy quyền.
- Hợp đồng ủy quyền là một dạng hợp đồng dân sự theo quy định pháp luật dân sự. Đây là văn bản ghi nhận việc bên ủy quyền (Tổng giám đốc công ty) giao cho bên nhận ủy quyền thực hiện một hoặc một số quyền và nghĩa vụ đối với công ty nhân danh Tổng giám đốc trong thời hạn nhất định.
- Hợp đồng ủy quyền phải được thành lập bằng văn bản và phải được công chứng, chứng thực. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì có thể không cần phải hợp đồng ủy quyền mà chỉ cần có giấy ủy quyền và có dấu của công ty.
- Nội dung hợp đồng ủy quyền là thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc, phải đảm bảo được nguyên tắc không thực hiện các công việc trái đạo đức xã hội và trái pháp luật. Uỷ quyền được thực hiện trong phạm vi nhất định.
- Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận. Trong trường hợp không có thỏa thuận thì hợp đồng ủy quyền chỉ có giá trị hiệu lực trong vòng 01 năm kể từ ngày xác lập ủy quyền giữa các bên.
- Trường hợp công việc mà bắt buộc Tổng giám đốc phải là người ký thì người được ủy quyền không được ký thay Tổng giám đốc. 
Tổng giám đốc công ty là người điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày trong công ty nên việc ủy quyền để thực hiện các công việc được pháp luật quy định chặt chẽ và tuân theo các quy định của pháp luật dân sự. Hãy liên hệ ngay đến tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 1900.6199 để được hỗ trợ và giải đáp miễn phí các vấn đề pháp lý có liên quan

Facebook comments