You are here

Triệu tập hội đồng thành viên công ty hợp danh gồm những thủ tục gì?

Hội đồng thành viên công ty hợp danh bao gồm tất cả các thành viên của công ty hợp danh. Vậy để triệu tập được hội đồng thành viên  thì phải thực hiện như thế nào?

1. Khái quát về công ty hợp danh

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì công ty hợp danh là công ty có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, gọi là thành viên hợp danh cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

Vì là chủ sở hữu của công ty nên thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên hợp danh chỉ có thể là cá nhân.

Khác với thành viên hợp danh, thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty vì bản chất thành viên góp vốn không phải là chủ sở hữu công ty.

tong-dai-tu-van-phap-ly

2. Hội đồng thành viên

Tất cả thành viên công ty hợp danh bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn tập hợp lại thành Hội đồng thành viên.

Nếu Điều lệ công ty không có quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty.

Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty. Các quyết định quan trọng phải được ít nhất ¾ tổng số thành viên tán thành. Còn quyết định các vấn đề khác thì ít nhất ⅔ thành viên tán thành mới được thông qua.Ư
Xem thêm: Công ty hợp danh tiếp nhận thành viên mới cần có những thủ tục gì?

3. Triệu tập Hội đồng thành viên công ty hợp danh

3.1. Thẩm quyền triệu tập

Thẩm quyền triệu tập Hội đồng thành viên thuộc về:

- Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền triệu tập khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của thành viên hợp danh.

- Thành viên hợp danh có quyền triệu tập khi yêu cầu của mình không được chủ tịch Hội đồng thành viên đồng ý triệu tập.

3.2. Trình tự tiến hành triệu tập Hội đồng thành viên

Trước tiên, người triệu tập Hội đồng thành viên phải gửi thông báo mời họp đến các thành viên công ty. Thông báo có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax hoặc bằng các hình thức điện tử khác. Cùng với thông báo mời họp thì tài liệu thảo luận cũng phải được gửi đến trước các thành viên.

Sau khi triệu tập đúng quy định thì tiến hành cuộc họp Hội đồng thành viên.

Cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi lại bằng biên bản, có những nội dung như:

- Tên Doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính của công ty.
- Mục đích, nội dung họp.
- Thời gian, địa điểm họp.
- Họ tên, chữ ký của chủ tọa và các thành viên dự họp.
- Các ý kiến của thành viên dự họp.
- Các nội dung được thông qua tại cuộc họp.

Trên đây là nội dung tư vấn về vấn đề triệu tập Hội đồng thành viên của công ty hợp danh. Liên hệ ngay hotline 0965.999.345 hoặc tổng đài tư vấn doanh nghiệp 19006199 để được tư vấn miễn phí.

Facebook comments