You are here

Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Một trong những phương thức hiệu quả trong việc tái lại cơ cấu, tổ chức bộ máy doanh nghiệp, mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh là mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Do vậy, các doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế mạnh thường chọn cách mua bán, sáp nhập doanh nghiệp khi có điều kiện.  Việt Luật tư vấn bạn đọc thủ tục mua bán, sáp nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:

I/ Vai trò của hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

- Hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp mang lại lợi ích cho các bên liên quan. Đối với doanh nghiệp lớn muốn sáp nhập doanh nghiệp thì sẽ được giảm chi phí đầu tư còn doanh nghiệp yếu kém thì được thoát khỏi tình trạng phá sản, các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính cũng được thanh toán.
- Đối với các nhà đầu tư thì hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp là một phương thức tiết kiệm tối ưu thời gian và hiệu quả trong việc tiếp cận thị trường, phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh.

II/ Điều kiện mua bán sáp nhập doanh nghiệp

+ Một hoặc một số công ty cùng loại có thể sáp nhập vào công ty khác nếu đồng ý nhận sáp nhập bằng phương thức chuyển tất cả tài sản, quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập. Đồng thời công ty bị sát chấm chấm dứt tồn tại theo quy định của pháp luật.
+ Trường hợp công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của doanh nghiệp thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền là cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi được tiến hành các thủ tục về sáp nhập, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác không cần phải thông báo. Bởi lẽ pháp luật cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan.
+ Các hình thức mua bán, sáp nhập doanh nghiệp: Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp có thể được thực hiện đa dạng dưới nhiều hình thức:
- Góp vốn trực tiếp vào doanh nghiệp
- Mua lại phần vốn góp hoặc cổ phần
- Sáp nhập doanh nghiệp
- Hợp nhất doanh nghiệp và chia
- Tách doanh nghiệp.

III/ Thủ tục mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

- Doanh nghiệp sáp nhập, doanh nghiệp bị sáp nhập soạn thảo, chuẩn bị hợp đồng sáp nhập, dự thảo điều lệ công ty nhận sáp nhập. 
- Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung cơ bản về tên công ty, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập, thủ tục và điều kiện sáp nhập, phương án sử dụng lao động, thời hạn, điều kiện, thủ tục chuyển đổi tài sản doanh nghiệp, phần vốn góp, trái phiếu, cổ phần của doanh nghiệp bị sáp nhập; thành phần vốn góp, trái phiếu, cổ phần của công ty nhận sáp nhập, thời hạn tiến hành sáp nhập.
- Các thành viên, cổ đông, chủ sở hữu công ty thông qua hợp đồng mua bán sáp nhập, điều lệ doanh nghiệp nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký kinh doanh doanh nghiệp nhận sáp nhập theo quy định. Hợp đồng sáp nhập cần được đi kèm Hồ sơ đăng ký kinh doanh. Tất cả chủ nợ cần được gửi Hợp đồng sáp nhập và người lao động được thông báo về hợp đồng sát nhập trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày hợp đồng được thông qua.
- Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp bị sáp nhập chấm dứt tồn tại. Quyền và lợi ích hợp pháp,nghĩa vụ tài chính như khoản nợ, thanh lý hợp đồng lao động và nghĩa vụ khác của doanh nghiệp bị sáp nhập được chuyển giao qua cho bên nhận sáp nhập.
Nếu doanh nghiệp đang tất bật trong hoạt động kinh doanh của mình và không có thời gian để nghiên cứu các thủ tục liên quan, doanh nghiệp có thể liên hệ đến dịch vụ chia tách, sáp nhập doanh nghiệp của Việt Luật để được:
+ Tư vấn các công việc cần làm trước khi mua bán sáp nhập doanh nghiệp.
+ Tư vấn soạn thảo hồ sơ để thực hiện việc mua bán sáp nhập doanh nghiệp.
+ Tư vấn những lợi ích, rủi ro của công ty khi mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Facebook comments