You are here

Xây dựng quy chế quản trị doanh nghiệp

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải tiến hành việc quản trị để tổ chức quản lý doanh nghiệp mình hoạt động theo đúng pháp luật và đúng ý chí của chủ sở hữu. Khi tổ chức quản trị doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành xây dựng quy chế quản trị cho doanh nghiệp mình. Vậy nội dung xây dựng quy chế quản trị được quy định như thế nào?
 
luat-su-tu-van-phap-luat

1. Khái quát về quy chế quản trị doanh nghiệp

- Có thể nói quy chế nội bộ doanh nghiệp được xem như là pháp luật của mỗi doanh nghiệp, là cơ sở và là nền tảng để xây dựng và quản lý doanh nghiệp.
- Quy chế nội bộ công ty điều chỉnh các vấn đề liên quan đến chính sách quản lý, công tác nhân sự, công tác tổ chức hoạt động của công ty, phân cấp nhiệm vụ quyền hạn giữa các cơ quan trong công ty, giữa các cá nhân với nhau và đưa ra các định mức, các yêu cầu định khung mang tính nguyên tắc trong hoạt động và quản lý công ty. 
- Việc ban hành quy chế quản trj doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong quản lý và điều hành doanh nghiệp. Để quy chế quản trị được thi hành trong doanh nghiệp thì quy chế phải đảm bảo được tính hợp pháp, tính thực tiễn và tính hiệu quả để mọi thành viên trong công ty và mọi người thuộc công ty tôn trọng và thực hiện theo.
- Quy chế quản trị doanh nghiệp giúp cho việc quản lý điều hành nội bộ công ty dễ dàng hơn, thiết lập nội quy và quy chế để mọi cá nhân, đơn vị phòng ban trong doanh nghiệp đều có thể ý thức được nghĩa vụ và quyền lợi của mình thông qua các quy định được ghi trong quy chế, từ đó bảo đảm được việc thực thi của cả hệ thống doanh nghiệp, tránh việc chồng chéo các quy định giữa các cơ quan, phòng ban trong doanh nghiệp.
- Những quy chế quản trị của công ty quy định về các vấn đề cần thiết cho công ty nhằm giúp quản lý nguồn vốn cũng như là vũ khí để bảo vệ nguồn lực, bảo vệ nguồn tài chính của doanh nghiệp, tránh thất thoát tài chính của doanh nghiệp.
- Pháp luật không có quy định về nội dung, hình thức của quy chế doanh nghiệp mà cho doanh nghiệp tự chủ trong việc xây dựng quy chế cho riêng mình nhưng không được trái pháp luật và trái Điều lệ công ty.

2. Xây dựng quy chế quản trị doanh nghiệp

Trước khi xây dựng các quy phạm trong quy chế quản trị nội bộ của doanh nghiệp, cần xác định mục đích, phạm vi, đối tượng và sự cần thiết của quy chế. 
Quy chế quản trị doanh nghiệp là những văn bản nội bộ do doanh nghiệp ban hành, áp dụng trong phạm vi nội bộ của doanh nghiệp, quy định về các cách thức điều hành, quản lý và kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra có cũng quy định về quản lý tài chính, tài sản của doanh nghiệp.
Đối với những doanh nghiệp có quy mô hoạt động và vốn điều lệ nhỏ thì việc xây dựng quy chế quản trị doanh nghiệp không phức tạp và có thể dễ dàng xây dựng quy chế đúng pháp luật và đúng tinh thần của Điều lệ doanh nghiệp.
Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp có quy mô vừa và rộng, hoạt động kinh doanh lớn thì việc xây dựng quy chế doanh nghiệp tương đối khó khăn và phải thống nhất, đồng bộ giữa các cơ quan. Theo đó thì quy chế quản trị doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu như:
- Trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp của cơ quan quyết định cao nhất của công ty, ví dụ như cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông đối với CTCP, cuộc họp của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, công ty TNHH hai thành viên trở lên.
- Trình tự bầu, miễn nhiệm, ứng cử, bãi nhiệm thành viên của cơ quan quản lý doanh nghiệp như thành viên của Hội đồng quản trị đối với CTCP.
- Trình tự triệu tập và tổ chức họp của các cơ quan khác trong doanh nghiệp.
- Trình tự, điều kiện lựa chọn, bổ nhiệm người quản lý, điều hành của doanh nghiệp.
- Quy trình phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, phòng ban trong doanh nghiệp để tiến hành hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.
- Quy định về việc đánh giá hàng quý, hàng năm đối với các hoạt động khen thưởng hay kỷ luật các thành viên của công ty, mức thưởng, mức phạt và thời gian thi hành.
- Quy định về các thủ tục thành lập và hoạt động của các cơ quan nhỏ khác phụ thuộc vào các cơ quan ban ngành của công ty để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty trong từng lĩnh vực cụ thể.
- Mô tả chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp và các vị trí chủ chốt khác.
Trên đây là những nội dung thường có trong một bản quy chế quản trị nội bộ của doanh nghiệp. Vì pháp luật không có quy định ấn định nội dung cụ thể của quy chế nên doanh nghiệp có thể thêm bớt các nội dung để phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp cũng như điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Còn về hình thức thì doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn các hình thức phù hợp để phổ biến quy chế quản trị đến những chủ thể có liên quan. 
Việc xây dựng quy chế quản trị doanh nghiệp đòi hỏi phải phù hợp với mục tiêu, định hướng của nhà quản lý doanh nghiệp cũng như tầm nhìn và sứ mệnh cốt lõi của doanh nghiệp, nó là nền tảng, là khung để xây dựng hệ thống hoạt động và quản lý doanh nghiệp hoàn chỉnh. 
Nếu bạn còn thắc mắc về vấn đề này, liên hệ ngay tổng đài tư vấn doanh nghiệp 1900.6199 để được đội ngũ chuyên viên của Việt Luật giải đáp miễn phí băn khoăn của bạn.

Facebook comments