Các loại thuế phải nộp khi thành lập công ty

Trong một năm doanh nghiệp cần phải nộp các loại thuế nào. Chi phí từng loại thuế cụ thể ra sao.