giải thể

Thủ tục đóng (khóa) mã số thuế của doanh nghiệp

Thủ tục đóng (khóa) mã số thuế của doanh nghiệp

Đóng mã số thuế là một trong những thủ tục mà doanh nghiệp cần phải thực hiện nếu muốn thực hiện các thủ tục khác như giải thể, phá sản, chấm dứt kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ được các quy trình, thủ tục khi đóng ( khoá) mã số thuế doanh nghiệp