luật lao động

Người sử dụng lao động giữ lại một phần lương của người lao động có đúng luật không?

Người sử dụng lao động giữ lại một phần lương của người lao động có đúng luật không?

Thưa luật sư, trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động vì một số lý do mà người sử dụng lao động đã giữ lại lương của người lao động. Theo quy định của pháp luật thì việc giữ lương của người lao động được quy định như thế nào?