Thay đổi thành viên công ty

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện hay tìm hiểu thủ tục thay đổi thành viên công ty, thành viên góp vốn công ty, thay đổi chủ sở hữu công ty nhưng chưa rõ thực hiện ra sao?