thuế

Các loại thuế phải nộp khi thành lập công ty

Các loại thuế phải nộp khi thành lập công ty

Thực trạng hiện nay chỉ ra có vô số các đơn vị khi thành lập công ty đang thực hiện thiếu nghĩa vụ về thuế với nhà nước. Một phần trong số này là các doanh nghiệp chủ đích muốn “trốn thuế”, tuy nhiên, một phần lớn hơn trong đó là những chủ sở hữu doanh nghiệp