vốn

Có được khởi kiện đòi lại phần vốn góp thành lập công ty

Có được khởi kiện đòi lại phần vốn góp thành lập công ty

Tuy nhiên trong hoạt động kinh doanh của công ty thì phần vốn góp của thành viên vào công ty vì một số lý do mà bị mất hoặc bị ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp. Vậy thành viên công ty có được khởi kiện đòi lại phần vốn góp thành lập công ty hay không?