Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn?

Thành lập công ty tnhh cần bao nhiêu vốn?  thành lập công ty không cần vốn,  thành lập công ty không cần vốn điều lệ,  thành lập công ty cần bao nhiêu vốn?