You are here

Tổng hợp văn bản thuế còn hiệu lực hiện nay

Tải về trọn bộ hệ văn bản thuế còn hiệu lực đến thời điểm hiện nay . Download toàn bộ tại đây:

download-tai-lieu-thue

STT

Nội dung

Loại văn bản

Số hiệu

Ngày hiệu lực/hợp nhất

 

01

Đăng ký thuế

Luật

78/2006/QH11

01/07/2007

 

Nghị định

83/2013/NĐ-CP

15/09/2013

 

Thông tư

95/2016/TT-BTC

12/08/2016

 

156/2013/TT-BTC

20/12/2013

 

Văn bản hợp nhất

14/VBHN-BTC

15/05/2017

 

02

Kê khai thuế

Luật

78/2006/QH11

01/07/2007

 

Nghị định

83/2013/NĐ-CP

15/09/2013

 

Thông tư

156/2013/TT-BTC

20/12/2013

 

Văn bản hợp nhất

03/VBHN-VPQH

28/04/2016

 

14/VBHN-BTC

15/05/2017

 

03

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Nghị định

129/2013/NĐ-CP

15/12/2013

 

Thông tư

166/2013/TT-BTC

01/01/2014

 

130/2016/TT-BTC

01/07/2016

 

06/2017/TT-BTC

06/3/2017

 

79/2017/TT-BTC

15/9/2017

 

04

Thuế giá trị gia tăng

Luật

13/2008/QH12

01/01/2009

 

31/2013/QH13

01/01/2014

 

71/2014/QH13

01/01/2015

 

106/2016/QH13

01/07/2016

 

Nghị định

92/2013/NĐ-CP

13/08/2013

 

209/2013/NĐ-CP

01/01/2014

 

91/2014/NĐ-CP

15/11/2014

 

12/2015/NĐ-CP

01/01/2015

 

100/2016/NĐ-CP

01/07/2016

 

10/2017/NĐ-CP

01/4/2017

 

Thông tư

219/2013/TT-BTC

01/01/2014

 

141/2013/TT-BTC

30/11/2013

 

119/2014/TT-BTC

01/09/2014

 

151/2014/TT-BTC

15/11/2014

 

193/2015/TT-BTC

10/01/2016

 

26/2015/TT-BTC

01/01/2015

 

99/2016/TT-BTC

13/08/2016

 

130/2016/TT-BTC

01/07/2016

 

173/2016/TT-BTC

15/12/2016

 

31/2017/TT-BTC

02/6/2017

 

93/2017/TT-BTC

05/11/2017

 

Văn bản hợp nhất

16/VBHN-BTC

17/06/2015

 

01/VBHN-VPQH

28/04/2016

 

06/VBHN-BTC

04/4/2017

 

13/VBHN-BTC

15/5/2017

 

05

Thuế thu nhập cá nhân

Luật

04/2007/QH12

01/01/2009

 

26/2012/QH13

01/07/2013

 

71/2014/QH13

01/01/2015

 

Nghị định

65/2013/NĐ-CP

01/07/2013

 

91/2014/NĐ-CP

15/11/2014

 

12/2015/NĐ-CP

01/01/2015

 

Thông tư

20/2010/TT-BTC

22/03/2010

 

111/2013/TT-BTC

01/10/2013

 

119/2014/TT-BTC

01/09/2014

 

151/2014/TT-BTC

15/11/2014

 

92/2015/TT-BTC

30/07/2015

 

Văn bản hợp nhất

04/VBHN-BTC

05/02/2015

 

15/VBHN-VPQH

11/12/2014

 

06

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật

14/2008/QH12

01/01/2009

 

32/2013/QH13

01/01/2014

 

71/2014/QH13

01/01/2015

 

Nghị định

218/2013/NĐ-CP

15/02/2014

 

91/2014/NĐ-CP

15/11/2014

 

12/2015/NĐ-CP

01/01/2015

 

20/2017/NĐ-CP

01/5/2017

 

Thông tư

150/2010/TT-BTC

11/11/2010

 

78/2014/TT-BTC

02/08/2014

 

119/2014/TT-BTC

01/09/2014

 

151/2014/TT-BTC

15/11/2014

 

96/2015/TT-BTC

06/08/2015

 

41/2017/TT-BTC

01/5/2017

 

Văn bản hợp nhất

26/VBHN-BTC

14/09/2015

 

04/VBHN-VPQH

11/07/2013

 

11/VBHN-BTC

15/5/2017

 

07

Thuế thiêu thụ đặc biệt

Luật

27/2008/QH12

01/04/2009

 

71/2014/QH13

01/01/2015

 

70/2014/QH13

01/01/2016

 

106/2016/QH13

01/07/2016

 

Nghị định

108/2015/NĐ-CP

01/01/2016

 

100/2016/NĐ-CP

01/07/2016

 

Thông tư

195/2015/TT-BTC

01/01/2016

 

130/2016/TT-BTC

01/07/2016

 

20/2017/TT-BTC

20/4/2017

 

Văn bản hợp nhất

02/VBHN-VPQH

28/04/2016

 

12/VBHN-BTC

15/05/2017

 

08

Thuế xuất nhập khẩu

Luật

107/2016/QH13

01/09/2016

 

Nghị định

134/2016/NĐ-CP

01/09/2016

 

24/2017/NĐ-CP

14/3/2017

 

Thông tư

38/2015/TT-BTC

01/04/2015

 

03/2017/TT-BCT

17/4/2017

 

09

Thuế tài nguyên

Luật

45/2009/QH12

01/07/2010

 

71/2014/QH13

01/01/2015

 

Nghị định

50/2010/NĐ-CP

01/07/2010

 

12/2015/NĐ-CP

01/01/2015

 

Thông tư

152/2015/TT-BTC

20/11/2015

 

174/2016/TT-BTC

12/12/2016

 

12/2016/TT-BTC

01/07/2016

 

44/2017/TT-BTC

01/7/2017

 

Văn bản hợp nhất

18/VBHN-VPQH

11/12/2014

 

10/VBHN-BTC

26/05/2015

 

10

Thuế bảo vệ môi trường

Luật

57/2010/QH12

01/01/2012

 

Nghị định

67/2011/NĐ-CP

01/01/2012

 

69/2012/NĐ-CP

15/11/2012

 

Thông tư

 

152/2011/TT-BTC

01/01/2012

 

159/2012/TT-BTC

15/11/2012

 

Văn bản hợp nhất

10/VBHN-BTC

26/05/2015

 

11

Thuế sử dụng đất

Luật

23-L/CTN

01/01/1994

 

48/2010/QH12

01/01/2012

 

Nghị định

74-CP

01/01/1994

 

73-CP

25/10/1993

 

53/2011/NĐ-CP

01/01/2012

 

20/2011/NĐ-CP

15/5/2011

 

21/2017/NĐ-CP

24/02/2017

 

Thông tư

89-TC/TCT

01/01/1994

 

92/TTLB

10/11/1993

 

03/1997/TC-TCT

01/01/1997

 

117/1999/TT-BTC

01/01/2000

 

153/2011/TT-BTC

01/01/2012

 

Văn bản hợp nhất

07/VBHN-BTC

14/4/2017

 

10/VBHN-BTC

15/5/2017

 

 

Facebook comments