You are here

Dân kế toán, nhân sự cần làm các việc này trong tháng 01/2019

    Dân kế toán thuế, nhân sự cần làm các việc này trong tháng 01/2019

 dowload
Toàn văn file word văn bản pháp luật liên quan 

dan-ke-toan-can-lam-trong-thang-1-2019-min

Thời hạn Công việc cần làm Căn cứ pháp lý
Trước ngày 03/01/2019 Thông báo về tình hình biến động lao động Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015.Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015.
Hạn cuối là ngày 21/01/2019 Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 12/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013
  Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 12/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng Điểm a Khoản 3 Điều 10 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013.
  Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng Điều 27 Thông tư 39/2014 và Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014.
Hạn cuối là ngày 31/01/2019 Đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng Khoản 1 Điều 7 của Quy trình kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017
  Đóng kinh phí công đoàn, dù doanh nghiệp có hay chưa có tổ chức Công đoàn vẫn phải nộp 2% trên quỹ tiền lương là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào kinh phí Công đoàn Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013

 

Facebook comments