You are here

Thông tin số liệu về đăng ký doanh nghiệp nửa năm 2017

Tổng quát về tình hình chung trong hoạt động đăng ký doanh nghiệp trong tháng 6 và nửa năm 2017 . Các nguồn thông tin số liệu được tham khảo và cung cấp từ trang tin điện tử của bộ kế hoạch đầu tư và cục quản lý đăng ký kinh doanh.

1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6 năm 2017    

Trong tháng 6/2017, có 10.742 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 110.562 tỷ đồng; so với tháng trước, giảm 1,9% về số doanh nghiệp và giảm 7,3% về số vốn; so với cùng kỳ năm 2016, tăng 10,05% về số doanh nghiệp và tăng 41,2% về số vốn. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 6 đạt 10,3 tỷ đồng, giảm 5,5% so với tháng trước, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2016. 

Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và số vốn đăng ký trong các tháng kể từ tháng 3/2017 đến nay đều đạt mức cao nhất so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2014-2017.

Biểu đồ dưới đây cho thấy số lượng doanh nghiệp và số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 giai đoạn 2014 - 2017 liên tục tăng trưởng.

tinh-hinh-dang-ky-kinh-doanh-2017-1

Biểu đồ 1: Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 giai đoạn 2014-2017

  • Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 6 trên cả nước là 1.921 doanh nghiệp, tăng 0,4% so với tháng 5/2017.
  • Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.729 doanh nghiệp, tăng 9,6% so với tháng 5/2017.
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 4.673 doanh nghiệp, tăng 24,4% so với tháng 5/2017.
  • Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 6 của cả nước là 758 doanh nghiệp, tăng 20,7% so với tháng 5/2017.
  • Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 là 105.604 lao động, tăng 8,0% so với tháng 5/2017. 

2. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 76.655 doanh nghiệp, trong đó có  61.276  doanh nghiệp thành lập mới và 15.379 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. 

Tình hình doanh nghiệp thành lập mới

- Về tình hình chung:   

Trong 6 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 61.276 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 596.196 tỷ đồng, tăng 12,4% về số doanh nghiệp và tăng 39,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng qua là 1.455.382 tỷđồng, bao gồm: 596.196 tỷđồng của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là và 859.186 tỷđồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn (có 18.104 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn).  

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng qua là 627.323 lao động, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 2 dưới đây cho thấy số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký 6 tháng đầu năm có xu hướng tăng trong giai đoạn 2013-2017. So sánh giữa 6 tháng đầu năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2013, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn 1,5 lần, số vốn đăng ký tăng gần 3 lần, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân/doanh nghiệp tăng 1,8 lần.

tinh-hinh-dang-ky-kinh-doanh-2017-2

Biểu đồ 2: Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm giai đoạn 2013 – 2017

- Theo loại hình doanh nghiệp:

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp, công ty cổ phần có tỷ trọng cao nhất với 25,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; tiếp đến là công ty TNHH 2 thành viên với 8,0 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty TNHH 1 thành viên với 6,0 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty hợp danh với 4,8 tỷ đồng/doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân với 1,3 tỷ đồng/doanh nghiệp.

tinh-hinh-dang-ky-kinh-doanh-2017-3

Bảng 1: Số doanh nghiệp, vốn, lao động đăng ký thành lập mới theo loại hình

- Theo vùng lãnh thổ:

Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2017 phân theo vùng lãnh thổ có xu hướng như sau: 

+ Tất cả các vùng đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể: Trung du và miền núi phía Bắc có 2.567 doanh nghiệp, tăng 23,1%; Tây Nguyên có 1.548 doanh nghiệp, tăng 17,1%; Đồng bằng Sông Hồng có 18.893 doanh nghiệp, tăng 15,4%; Đông Nam Bộ có 25.706 doanh nghiệp, tăng 10,9%; Đồng bằng Sông Cửu Long có 4.275 doanh nghiệp, tăng 10,2% và Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 8.287 doanh nghiệp, tăng 8,2%.

+ Hầu hết các vùng đều có số vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm ngoái, bao gồm: vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đăng ký 78.170 tỷ đồng, tăng 84,9%; Tây Nguyên đăng ký 13.359 tỷ đồng, tăng 74,6%; Đông Nam Bộ đăng ký 303.421 tỷ đồng, tăng 67,2%; Trung du và miền núi phía Bắc đăng ký 29.094 tỷ đồng, tăng 32,6% và Đồng bằng Sông Hồng đăng ký 141.336 doanh nghiệp, tăng 5,0%; duy nhất, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đăng ký là 30.816 tỷ đồng, giảm 22,7%. 

Về tình hình đăng ký sử dụng lao động của doanh nghiệp thành lập mới, chỉ có 2 khu vực có con số tăng so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể: vùng Trung du và miền núi phía Bắc tăng cao với 77,1% (61.743 lao động), vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung tăng 3,3% (100.519 doanh nghiệp). Ngược lại, Đồng bằng Sông Cửu Long đăng ký 74.201 lao động, giảm 29,7%; Đồng bằng Sông Hồng đăng ký 199.171 lao động, giảm 5,6%; Tây Nguyên đăng ký 13.000 lao động, giảm 4,7% và Đông Nam Bộ đăng ký 178.689 lao động, giảm 2,3%.

- Theo lĩnh vực hoạt động:

tinh-hinh-dang-ky-kinh-doanh-2017-4

Biểu đồ 3: Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động

Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phân theo lĩnh vực hoạt động tại Biểu đồ 3 cho thấy:

+ Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể: Kinh doanh bất động sản có 2.279 doanh nghiệp, tăng 68,3%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 679 doanh nghiệp, tăng 37,2%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có 318 doanh nghiệp, tăng 30,9%; Giáo dục và đào tạo có 1.597 doanh nghiệp, tăng 30,4%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga có 442 doanh nghiệp, tăng 23,1%..., duy nhất chỉ có lĩnh vực Vận tải kho bãi có 3.068 doanh nghiệp, giảm 5,5%.

+ Có 3 ngành giảm về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái, bao gồm: Khai khoáng đăng ký 6.065 tỷ đồng, giảm 68,5%; Thông tin và truyền thông đăng ký 12.741 tỷ đồng, giảm 19,3% và Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký 10.500 tỷ đồng, giảm 9,1%. Các ngành còn lại đều có tỷ lệ vốn đăng ký tăng.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, một số ngành, lĩnh vực có số lao động được đăng ký sử dụng tăng so với cùng kỳ năm ngoái, gồm có: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 5.736 lao động, tăng 58,9%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 4.066 lao động, tăng 58,1%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 35.947 lao động, tăng 30,6%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 10.841 lao động, tăng 30,0%;... Các ngành còn lại đều có số lao động đăng ký giảm so với cùng kỳ năm 2016.

Nguồn: Dangkykinhdoanh.gov.vn

Facebook comments