You are here

Hoạt động kinh doanh lưu ký chứng khoán cần điều kiện gì?

Doanh nghiệp hoạt động lưu ký chứng khoán tại Việt Nam cần đáp ứng những điều kiện gì? Các căn cứ pháp lý quy định điều kiện hoạt động này ra sao? Tư vấn Việt Luật có những tư vấn cụ thể như sau
Định nghĩa lưu ký chứng khoán là gì?
Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khác hàng trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) quản lý nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu.
kinh-doanh-luu-ky-chung-khoan-tai-viet-nam
Hỗ trợ thủ tục pháp lý đăng ký lưu ký chứng khoán tại Việt Nam

I. Điều kiện đối với Lưu ký chứng khoán

1. Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đối với ngân hàng thương mại:
  • Có giấy phép đăng ký thành lập và hoạt động tại Việt Nam
  • Nợ quá hạn không quá 5% tổng dư nợ, có lãi trong năm gần nhất
  • Có địa điểm, trang thiết bị, thiết bị phục vụ hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán các giao dịch chứng khoán

2. Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đối với công ty chứng khoán:

  • Có giấy phép thành lập và hoạt động thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán hoặc tự doanh chứng khoán
  • Có địa điểm, trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán các giao dịch chứng khoán.

II. Văn bản quy phạm pháp luật

Facebook comments