You are here

Kinh doanh tái bảo hiểm tại Việt Nam

Đăng ký hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm tại Việt Nam cần đáp ứng những điều kiện cụ thể như sau:
Tái bảo hiểm là gì?
 • Tái bảo hiểm là một loại nghiệp vụ mà Nhà bảo hiểm sử dụng để chuyển một phần trách nhiệm đã chấp nhận với Người được bảo hiểm cho Nhà bảo hiểm khác, trên cơ sở nhượng lại cho Nhà bảo hiểm đó một phần chi phí bảo hiểm thông qua hợp đồng tái bảo hiểm.
 • Thực tế tái bảo hiểm được hình thành trên cơ sở bảo hiểm gốc nên nó luôn gắn liền với nghiệp vụ bảo hiểm gốc. Người ta thường nói “tái bảo hiểm chính là bảo hiểm cho các nhà bảo hiểm” bởi những tổn thất mà các công ty bảo hiểm phải gánh chịu đã được dàn trải ra.

hoat-dong-kinh-doanh-tai-bao-hiem-viet-nam

Tư vấn nội dung pháp lý hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm Việt Nam

I. Điều kiện Kinh doanh tái bảo hiểm:
1. Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp tái bảo hiểm.
2. Có số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ. Mức vốn pháp định của doanh nghiệp tái bảo hiểm:
 • Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm sức khỏe hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 400 tỷ đồng Việt Nam
 • Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 700 tỷ đồng Việt Nam
 • Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 1.100 tỷ đồng Việt Nam
3. Có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định
 • Có loại hình doanh nghiệp và điều lệ phù hợp với quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật
 • Người quản trị, người điều hành có năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm
 • Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải có đủ năng lực tài chính và có bằng chứng để chứng minh nguồn tài chính hợp pháp khi tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm.
II. Văn bản quy phạm pháp luật
 • Luật Kinh doanh bảo hiểm
 • Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm số 2010
 • Nghị định Số: 73/2016/NĐ-CP
 • Thông tư Số: 50/2017/TT-BTC

Facebook comments