You are here

Quy định đăng ký ngành nghề kinh doanh xổ số

Bạn đang tìm hiểu về điều kiện đăng ký, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xổ số tại Việt Nam? Những căn cứ pháp lý về nội dung này Việt Luật trích dẫn nội dung cụ thể để bạn có thể nắm rõ hơn về vấn đề này như sau:

Định nghĩa về hoạt động kinh doanh xổ số theo quy định hiện nay?
Kinh doanh xổ số là hoạt động kinh doanh dựa trên các sự kiện có kết quả ngẫu nhiên, được tổ chức theo nguyên tắc doanh nghiệp thu tiền tham gia dự thưởng của khách hàng và thực hiện trả thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng.

dieu-kien-hoat-dong-kinh-doanh-xo-so-viet-nam

I. Quy định pháp lý về điều kiện kinh doanh xổ số tại Việt Nam:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số.

  • Doanh nghiệp kinh doanh xổ số là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn.
  • Các công ty xổ số kiến thiết đang hoạt động theo mô hình công ty nhà nước phải làm thủ tục để chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  • Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp kinh doanh xổ số được áp dụng theo mô hình Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các Kiểm soát viên hoặc Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các Kiểm soát viên. 
  • Điều kiện, tiêu chuẩn của Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các Kiểm soát viên của doanh nghiệp kinh doanh xổ số thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, cụ thể là:

Đối với Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc:
- Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam
- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật
- Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, luật kinh tế, quản trị kinh doanh
- Có kinh nghiệm thực tế trong quản lý hoạt động doanh nghiệp;
- Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, đ, e, g khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp
- Các tiêu chuẩn về sức khỏe, đạo đức và các tiêu chuẩn khác quy định tại điều lệ của công ty xổ số kiến thiết do chủ sở hữu phê duyệt


Đối với kiểm soát viên
- Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;
- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động kinh doanh xổ số của công ty xổ số kiến thiết hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại điều lệ công ty xổ số kiến thiết;
- Có kinh nghiệm thực tế trong quản lý hoạt động doanh nghiệp;
- Không có vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị em ruột giữ chức danh Tổng giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát viên, thủ quỹ tại công ty xổ số kiến thiết;
- Không phải là người có liên quan của thành viên hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc hoặc giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm kiểm soát viên;
- Các tiêu chuẩn về sức khỏe, đạo đức và các tiêu chuẩn khác quy định tại điều lệ của công ty xổ số kiến thiết do chủ sở hữu phê duyệt.


Các doanh nghiệp kinh doanh xổ số đang hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên, tiếp tục thực hiện hết nhiệm kỳ. Việc áp dụng mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp trong nhiệm kỳ tiếp theo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2007/NĐ-CP.


II. Văn bản quy phạm pháp luật

  • ĐIều 23, 24 Nghị định 30/2007/NĐ-CP
  • Nghị định số 78/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP
  • Điều 36, Điều 37 Thông tư 75/2013/TT-BTC

III. Hỗ trợ pháp lý tại Việt Luật liên quan đến đăng ký ngành nghề kinh doanh này

  • Tư vấn các vấn đề pháp lý về ngành nghề kinh doanh có điều kiện để doanh nghiệp có thể đăng ký hoạt động theo đúng quy định
  • Tiến hành soạn thảo hồ sơ, đăng ký mở công ty và xin cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xổ số
  • Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trong thời gian hoạt động hoàn toàn miễn phí.

 

Facebook comments