You are here

So sánh đặc điểm DNTN với Công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Bạn phân vân về mô hình doanh nghiệp mà bạn lựa chọn để kinh doanh giữa công ty tnhh 2 thành viên trở lên và loại hình doanh nghiệp tư nhân như cơ cấu hoạt động, tổ chức, trách nhiệm pháp lý khi lựa chọn từng loại hình doanh nghiệp... tất cả các thắc mắc về 2 loại hình doanh nghiệp này Việt Luật giải đáp và so sánh với nội dung cụ thể như sau:

doanh-nghiep-tu-nhan-va-tnhh-2-thanh-vien

ĐẶC ĐIỂM  CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Tư cách pháp nhân  - Cá nhân/ Tổ chức  - Cá nhân
Người góp vốn

- Số lượng: 2-50

- Tên gọi: Thành viên

Không phân biệt các loại thành viên

- Cá nhân

- Chủ DNTN có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình tùy vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Không tách biệt tài sản của chủ DNTN với tài sản của DNTN.

Cơ cấu tổ chức và quản lý

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty

 

Có thể lựa chọn 01 trong 02 mô hình sau:

- Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

 

- Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Người đại diện theo pháp luật

- Có thể có 01 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật

- Cá nhân góp vốn công ty là người đại diện theo pháp luật

Phát hành trái phiếu

- Không được phát hành trái phiếu

- Không được phát hành trái phiếu