You are here

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Hiện nay việc Thành lập công ty TNHH 1 thành viên đang phổ biến bởi tính gọn nhẹ trong cơ cấu tổ chức cũng như điều kiện, thủ tục đơn giản hơn so với công ty cổ phầncông ty TNHH 2 thành viên trở lên. Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Lợi thế: Giám đốc tự quyết định mọi việc liên quan đến hoạt động của công ty, do không có cổ đông và thành viên góp vốn khác nên không phát sinh mâu thuẫn nội bộ
Để hỗ trợ quý khách hàng nhu cầu thành lập công ty nhanh nhất, Việt Luật cung cấp gói dịch vụ tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên với nội dung cụ thể như sau:
 • Tư vấn về các mặt lợi, mặt hại khi thành lập công ty
 • Tư vấn các công việc cần làm khi sử dụng dịch vụ
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ giấy tờ, trụ sở doanh nghiệp và các thông tin cần thiết khi tiến hành đăng ký kinh doanh cho công ty tnhh 1 thành viên
 • Hỗ trợ trọn gói soạn hồ sơ, chuẩn bị hồ
 • Hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh để doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Soạn thảo điều lệ và các văn bản nội bộ tại thời điểm lập doanh nghiệp...
Về khung pháp lý điều chỉnh là Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đều áp dụng chung cho mọi loại hình doanh nghiệp.
cong-ty-tnhh-1-thanh-vien

Đặc điểm của công ty TNHH 1 thành viên:

 - Do một thành viên là tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu;
- Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
- Có tư cách pháp nhân ( được nhà nước công nhận là 1 tổ chức hoạt động độc lập theo quy định và được bảo hộ bằng pháp luật )
- Không được quyền phát hành cổ phần ( tham gia thị trường chứng khoán )
Tổ chức và quản lý công ty TNHH một thành viên:
 
- Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:
+ Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và kiểm soát viên
+ Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc tổng Giám đốc và Kiểm soát viên
- Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Chủ tịch công ty có thểm kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc tổng Giám đốc. Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với chủ tịch công ty.
+ Hội đồng thành viên:
Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 đến 07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014 và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Quyền, nghĩa vụ và quan hệ làm việc của Hội đồng thành viên đối với chủ sở hữu công ty được thực hiện theo quy định tại Điều kệ công ty và pháp luật có liên quan.
Thẩm quyền, cách thức  triệu tập họp Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại Điều 58 Luật doanh nghiệp năm 2014. Cuộc họp của Hội đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên dự họp. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị như nhau. Hội đồng thành viên có thể thông  qua quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Nghị quyết của hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành. Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán thành. Nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày ghi tại nghị quyết đó, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản, có thể được ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.
+ Chủ tịch hội đồng thành viên:
Do chủ sở hữu bổ nhiệm hoặc do các thành viên Hội đồng thành viên bầu theo nguyên tắc quá bán, theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp điều lệ công ty không có quy định khác, thì nhiệm kỳ, quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại điều 57 Luật doanh nghiệp năm 2014 và quy định có liên quan của Luật này.
+ Chủ tịch công ty:
Là do chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; Nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc tổng Giám đốc; Chịu trách nhiệm trước pháp luật  và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014, pháp luật có liên quan và điều lệ công ty. Quyết định của chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty có hiệu lực kể từ ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác.
+ Giám đốc, Tổng Giám đốc:
Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 5 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch hội đồng thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty có thể kiêm giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trừ trường hợp pháp luật, điều lệ công ty có quy định khác.
+ Kiểm soát viên:
Chủ sở hữu công ty quyết định số lượng kiểm soát viên, bổ nhiệm Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá 5 năm và việc thành lập Ban Kiểm soát. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
Kiểm soát viên có các quyền và nghĩa vụ như sau:
a. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữa, trong quản ký điều hành công việc kinh doanh của công ty.
b. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá tác động quản lý và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu công ty hoặc các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, trình chủ sở hữu công ty báo cáo thẩm định.
c. Kiến nghị chủ sở hữu các giải pháp sửa đổi bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc hàng ngày của công ty.
d. Xem xét bất cứ hồ sơ, tài liệu nào của công ty tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Thành viên hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về thực hiện quyền chủ sở hữu, về quản lý , điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của kiểm soát viên.
V. Tham dự và thảo luận tại các cuộc họp hội đồng thành viên và các cuộc họp khác trong công ty
g. Quyền và nghĩa vụ khác quy định tại điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của chủ sở hữu.
 

1. Việt Luật tư vấn miễn phí trước khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên như sau:

 • Tư vấn về vốn: vốn điều lệ của công ty tnhh một thành viên là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu góp và ghi trong điều lệ công ty. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản đã cam kết góp trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Nếu không góp đủ phải điều chỉnh lại vốn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn.
 • Tư vấn về cách đặt tên công ty (tra cứu tên công ty miễn phí) có thể viết là công ty TNHH hoặc công ty TNHH một thành viên đều được
 • Tư vấn về địa chỉ trụ sở công ty (Lưu ý: không đặt trụ sở công ty ở các tòa nhà chung cư & khu tập thể) trừ trường hợp trong giấy pháp xây dựng được cấp là kinh doanh thương mại
 • Tư vấn về ngành nghề kinh doanh của công ty (Nghành nghề kinh doanh không điều kiện và có điều kiện để đăng ký ). Doanh nghiệp sử dụng mã cấp 4 về ngành nghề theo quyết định số 27 về ngành nghề kinh tế quốc dân mới nhất  
 • Tư vấn về vốn điều lệ của công ty, các mức thuế môn bài doanh nghiệp theo vốn điều lệ công ty. Dưới 10 tỷ là 2.000.000 đồng/ năm và trên 10 tỷ là: 3.000.000 đồng/1 năm
 • Quy định về thuế sau khi doanh nghiệp đi vào hoạt động: Về thuế môn bài, về thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân
 • Tư vấn về quy trình xin cấp giấy phép dkkd công ty tnhh 1 thành viên: Việt luật soạn thảo điều lệ công ty + giấy đề nghị đăng ký kinh doanh + hợp đồng ủy quyền + khách hàng cung cấp chứng minh thư nhân dân chứng thực hoặc hộ chiếu. Sau khi soạn xong hồ sơ khách hàng ký đóng dấu Việt Luật sẽ thay mặt doanh nghiệp nộp và giải trình kết quả tại sở kế hoạch và đầu tư sau đó nhận kết quả khách nhận kết quả tại văn phòng của Việt Luật. Soạn thảo Hồ sơ đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp và nộp tại sở kế hoạch và đầu tư, khắc dấu + đăng công bố mẫu dấu công ty trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

2.  Dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Để hỗ trợ khách hàng trọn gói trong quá trình thành lập công ty tnhh 1 thành viên giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn Việt Luật đã mang đến dịch vụ thành lập công ty trọn gói. Chúng tôi sẽ tiến hành toàn bộ các thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Chi phí dịch vụ rất rẻ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí.
Quy trình dịch vụ bao gồm: 
Bước 1:  Việt Luật sẽ tư vấn tiếp nhận thông tin hồ sơ
Bước 2:  thay mặt khách hàng chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ
Bước 3: Nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký kinh doanh khi được cấp. Khắc dấu công ty và tiến hành công bố mẫu dấu công ty.
Bước 4: trả kết quả cho khách hàng và tư vấn các công việc cần làm cho khách hàng.

SƠ ĐỒ TÓM TẮT NỘI DUNG THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MỞ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

so-do-quy-trinh-thuc-hien-thanh-lap-cong-ty-tnhh-1-thanh-vienKết quả khách hàng nhận được sau khi hoàn tất dịch vụ:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký thuế,Mã Số XNK )   
 • Giấy chứng nhận mẫu dấu công ty  ( Được đăng tải trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia từ tháng 7 / 2015 )
 • Dấu tròn công ty (Theo luật doanh nghiệp mới từ tháng 7/2015 doanh nghiệp có thể có nhiều dấu công ty , doanh nghiệp có nhu cầu khắc thêm dấu có thể làm thủ tục trực tiếp tại Việt Luật  )
 • Điều lệ, hồ sơ nội bộ công ty
thanh-lap-doanh-nghiep-1
( Kết quả thành lập công ty TNHH 1 thành viên tại Việt Luật)

3. Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

hotQuý khách hàng chỉ cần cung cấp CMND hoặc Hộ chiếu thành viên tham gia , khách hàng cần chuẩn bị trước các thông tin cơ bản của doanh nghiệp bao gồm:

- Tên công ty
- Lựa chọn địa chỉ trụ sở công ty ( có thể thuê hoặc mượn , cần phải có hợp đồng thuê mượn rõ ràng )
- Đăng ký mức vốn điều lệ công ty
- Lựa chọn người đại diện pháp luật.
Nếu khách hàng chưa nắm bắt được cách lựa chọn xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Việt Luật qua số điện thoại hotline: 0965 999 345 để gặp chuyên viên , Luật sư tư vấn cụ thể cho quý khách hàng
ho-so-thanh-lap-cong-ty
( Hồ sơ thành lập công ty )

Hồ sơ Việt Luật soạn thảo thực hiện xin cấp giấy phép ĐKKD gồm :

 • Hồ sơ đề nghị xin cấp phép kinh doanh
 • Soạn thảo Điều lệ công ty chủ sở hữu là cá nhân
 • Soạn thảo Quyết định bổ nhiệm
 • Soạn thảo Hợp đồng ủy quyền
 • Soạn thảo Hồ sơ đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp, và mẫu dấu công ty trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

hotline-dich-vu-thanh-lap-cong-ty-doanh-nghiep-1

4. Lệ phí thành lập công ty TNHH 1 thành viên tùy thuộc vào các gói dịch vụ quý khách hàng lựa chọn theo nhu cầu thực tế của công ty, vì vậy Việt Luật giới thiệu chi tiết bảng giá dịch vụ, quy trình thực hiện các thủ tục mở công ty để KH tham khảo như sau:

BẢNG GIÁ CÁC GÓI DỊCH VỤ VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MTV NĂM 2020
GÓI MIỄN PHÍ
0 VNĐ
     1. Tư vấn miễn phí thủ tục thành lập công ty tại văn phòng Việt Luật
     (Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, lưu ý về loại hình doanh nghiệp, tên, ngành nghề,vốn góp thành viên...)
    2. Tiếp nhận thông tin hồ sơ thành lập nhanh ( chỉ 10 phút )
    3. Khách hàng không đi lại và chờ đợi, tìm hiểu thủ tục từ các nguồn khác nhau ( Chỉ việc đến và được Việt Luật tư vấn miễn phí )
GÓI CƠ BẢN
1.500.000 VNĐ
     1. Giấy phép kinh doanh và mã số thuế
     2. Dấu hộp công ty, dấu liền mực (01 dấu)
     3. Đăng tải mẫu dấu công ty trên cổng thông tin điện tử quốc gia về mẫu dấu
     4. Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia về việc thành lập doanh nghiệp
Hướng dẫn sử dụng chữ ký số kê khai thuế DN
Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian sử dụng
Khuyến Mãi: Đăng ký  mua chữ ký số thời hạn 3 năm chỉ còn 1.600.000 VNĐ (Đảm bảo chất lượng + Bảo hành) và tặng 1 dấu chức danh khi mua kèm chữ ký số
(Theo luật Quản lý thuế số 78/2006, từ 1/7/2013 bắt buộc các doanh nghiệp sử dụng chữ ký số để kê khai thuế qua mạng)
 
GÓI A
2.400.000 VNĐ
   1. Thành lập công ty : Giấy phép + Mã số thuế + Dấu công ty
              - Giải trình với cơ quan thuế
             - Tư vấn phát hành hóa đơn điện tử
    2. Đăng công bố mẫu dấu công ty trên cổng thông tin điện tử quốc gia về mẫu dấu
    3. Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia về việc thành lập doanh nghiệp
    4. Khắc dấu chức danh
    5. Tặng 01 dấu: sao y bản chính, dấu bán hàng qua điện thoại,đã thu tiền, đã chi tiền hoặc đã thanh toán..
    6. Lập sổ thành viên / cổ đông
    7. Thiết lập hồ sơ  khai thuế ban đầu & hướng dẫn sử dụng hóa đơn

 

    8. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế
Hướng dẫn sử dụng chữ ký số kê khai thuế DN
Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian sử dụng
Khuyến Mãi: Đăng ký mua chữ ký số thời hạn 3 năm chỉ còn 1.600.000 VNĐ (Đảm bảo chất lượng + Bảo hành) 
 
GÓI B
3.100.000 VNĐ
    1. Thành lập công ty : Giấy phép + Mã số thuế + Dấu công ty
    2. Đăng công bố mẫu dấu công ty trên cổng thông tin điện tử quốc gia về mẫu dấu     
    3 . Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia về việc thành lập doanh nghiệp
    4. Khắc dấu chức danh
    5. Tặng 01 dấu: sao y bản chính, dấu bán hàng qua điện thoại,đã thu tiền, đã chi tiền hoặc đã thanh toán..
    6.  Lập sổ thành viên / cổ đông
    7. Tư vấn các quy định về thuế và các giấy tờ liên quan
    8. Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu & hướng dẫn sử dụng hóa đơn
    9. Cử nhân viên hướng dẫn kê khai thuế
              -  Giải trình với cơ quan thuế
              - Tư vấn đặt in hóa đơn
    10. Bảng hiệu công ty
    11. Soạn thảo hồ sơ Đăng ký mở tài khoản ngân hàng
   12. Cung cấp hồ sơ nội bộ doanh nghiệp (Điều lệ công ty, biên bản họp mẫu, quy trình cuộc họp mẫu, quyết định bổ nhiệm trưởng phó phòng và kế toán mẫu…)
Hướng dẫn sử dụng chữ ký số kê khai thuế DN
Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian sử dụng
Khuyến Mãi: Đăng ký  mua chữ ký số thời hạn 3 năm chỉ còn 1.600.000 VNĐ (Đảm bảo chất lượng + Bảo hành) 
 
GÓI C
5.500.000 VNĐ
     1. Thành lập công ty : Giấy phép + Mã số thuế + Dấu công ty
     2. Đăng công bố mẫu dấu công ty trên cổng thông tin điện tử quốc gia    
     3. Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia về thành lập doanh nghiệp
     4. Khắc dấu chức danh
     5.Tặng 01 dấu: sao y bản chính, dấu bán hàng qua điện thoại,đã thu tiền, đã chi tiền hoặc đã thanh toán..
     6. Lập sổ thành viên / cổ đông
     7. Tư vấn các quy định về thuế và các giấy tờ liên quan
     8. Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu & hướng dẫn sử dụng hóa đơn
     9. Cử nhân viên hướng dẫn kê khai thuế
    10. Bảng hiệu công ty
    11. Soạn thảo hồ sơ Đăng ký mở tài khoản ngân hàng
    12. Cung cấp hồ sơ nội bộ doanh nghiệp (Điều lệ công ty, biên bản họp mẫu, quy trình cuộc họp mẫu, quyết định bổ nhiệm trưởng phó phòng và kế toán mẫu…) 
             - Giải trình với cơ quan thuế
            - Tư vấn phát hành hóa đơn điện tử
    13. 200 số hóa đơn điện tử ( Không bao gồm phát hành hóa đơn)
    14.  Đăng ký chữ ký số có thời hạn 3 năm ( Trị giá 1.600.000 VNĐ )

5. Dịch vụ hậu mãi sau thành lập tại Việt Luật

 • Hướng dẫn kê khai thuế và hỗ trợ tư vấn thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu doanh nghiệp
 • Miễn phí kê khai thuế trong tháng đầu sau thành lập
 • Hỗ trợ gói dịch vụ mua chữ ký số và in hóa đơn với giá rẻ nhất hiện nay giúp tiết kiệm chi phí doanh nghiệp 
 • Cung cấp văn bản pháp lý về hợp đồng mua bán, hợp đồng thương mại doanh nghiệp trong vòng 1 năm sau khi thành lập.

" Việt Luật rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong thời gian sớm nhất "

 Dịch vụ thành lập công ty tại Việt Luật tham khảo thêm :

     

Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.
Đến với Việt Luật quý khách “KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI
Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
 • TP.Hà Nội liên hệ: 0965.999.345 Ms.Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)
 • TP. HCM liên hệ: 0909.608.102 Mr.Chính để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH 1 TV  uy tín – giá ưu đãi nhất.

https://tuvanvietluat.com/bang-gia-dich-vu

 

Facebook comments