You are here

Các trường hợp cách chức Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên công ty nhà nước?

Hỏi: trong doanh nghiệp nhà nước Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng thành viên có thể bị cách chức trong trường hợp nào? Văn bản nào quy định về vấn đề trên?
Cơ sở pháp lý
Giải đáp
Điều 93 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về các trường hợp miễn nhiệm và cách chức đối với các thành viên Hội đồng thành viên như sau:
“1. Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên bị miễn nhiệm trong những trường hợp sau đây:
a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 92 của Luật này;
b) Có đơn xin từ chức và được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận bằng văn bản;
c) Có quyết định điều chuyển, bố trí công việc khác hoặc nghỉ hưu;
d) Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
đ) Không đủ sức khỏe hoặc không còn uy tín để giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên.
2. Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên bị cách chức trong những trường hợp sau đây:
a) Công ty không hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hằng năm, không bảo toàn và phát triển vốn đầu tư theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu mà không giải trình được nguyên nhân khách quan hoặc giải trình nguyên nhân không được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận;
b) Bị truy tố và bị Tòa án tuyên là có tội;
c) Không trung thực trong thực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty…”
Căn cứ vào quy định trên, thành viên Hội đồng thành viên bao gồm cả chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng thành viên sẽ bị cách chức trong các trường hợp sau:
Thứ nhất: khi công ty không hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hằng năm, không bảo toàn và phát triển vốn đầu tư theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu mà không giải trình được nguyên nhân khách quan hoặc giải trình nguyên nhân không được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận.
Thứ hai: khi những cá nhân trên bị Tòa án tuyên là có tội.
Thứ ba: Không trung thực trong thực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.
Sau khi cách chức các cá nhân trên, trong vòng 60  ngày cơ quan đại diện chủ sở hữu, tức cơ quan đại diện nhà nước sẽ xem xét bổ nhiệm, tuyển chọn người khác để thay thế.
Trân trọng!

 

Facebook comments