You are here

Cách xây dựng quy chế trong công ty

Việc xây dựng quy chế trong công ty đòi hỏi phải đáp ứng mục tiêu, định hướng cũng như tầm nhìn của doanh nghiệp, nó là khung, nền tảng pháp lý chung áp dụng trong nội bộ của công ty. Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh cần phải xây dựng quy chế nội bộ để tiến hành quản trị doanh nghiệp. Vậy cách xây dựng quy chế trong công ty được thực hiện như thế nào?

tong-dai-tu-van-phap-ly

1. Vai trò của quy chế trong công ty

- Quy chế nội bộ của công ty là các quy định có tính chất bắt buộc đối với các thành viên trong ty, quy định các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên, cơ quan công ty trong từng hành vi cụ thể của mình.
- Việc xây dựng, ban hành quy chế về quản trị doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc điều hành và quản lý các hoạt động của doanh nghiệp. Để quy chế công ty được thi hành trên thực tế thì quy chế đó phải đảm bảo được tính thực tiễn thi hành tính hợp pháp và tính hiệu quả để mọi thành viên, cơ quan trong công ty và mọi người thuộc công ty đều tôn trọng và thực hiện theo quy chế đó.
- Các cá nhân, phòng ban trong công ty đều ý thức được các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình thông qua các quy định được ghi nhận trong quy chế, giúp cho ý thức tự giác chấp hành của mọi người tốt hơn. Từ đó dẫn đến việc điều hành, quản lý công ty dễ dàng và bảo đảm được việc thực thi trên thực tế của cả một hệ thống doanh nghiệp.
- Quy chế nội bộ giúp cho việc tiết kiệm được thời gian, công sức của người quản lý, điều hành công ty. Các quy định ghi nhận trong quy chế được ban hành đến các nhân viên, phòng ban công ty thay vì truyền đạt bằng lời nói.
- Những quy định về tài chính, về thu chi ngân sách, về lương thưởng và các hoạt động mang tính chất tiền lương giúp cho việc quản lý tốt các nguồn tài chính và nguồn nhân lực của công ty. Giúp cho các nguồn tài chính công ty được công khai, minh bạch, tránh việc tham nhũng, tránh thất thoát, lãng phí, trục lợi cho bản thân của các thành viên có quyền trong công ty, bảo đảm được sự yên tâm của các thành viên thực hiện hoạt động kinh doanh của công ty.
- Pháp luật không quy định về hình thức cũng như nội dung của quy chế công ty mà để công ty tự chủ thực hiện trong xây dựng quy chế cho mình nhưng phải đảm bảo không được trái các quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

2. Các nội dung thường có trong quy chế công ty

Đối với những mô hình công ty có quy mô, hình thức nhỏ thì việc xây dựng quy chế tương đối đơn giản. Chủ yếu quy định về quyền và trách nhiệm của các thành viên trong công ty. 
Đối với mô hình công ty mà có quy mô hoạt động kinh doanh vừa và lớn thì việc xây dựng quy chế nội bộ gặp nhiều khó khăn, phải đảm bảo được sự thống nhất, đồng bộ giữa các cơ quan trong công ty.
Nội dung của quy chế công ty thường bao gồm các nội dung:
- Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập các cuộc họp của cơ quan quyết định cao nhất trong công ty cũng như tỷ lệ biểu quyết, thông qua Nghị quyết tại cuộc họp đó.
- Thủ tục, trình tự ứng cử, bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên của cơ quan quản lý công ty.
- Thủ tục triệu tập họp và tổ chức cuộc họp của các cơ quan khác trong doanh nghiệp.
- Quy định về các điều kiện lựa chọn hoặc bổ nhiệm người điều hành, quản lý, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 
- Mô tả về các chức năng, nghiệp vụ và trách nhiệm của các phòng ban, bộ phận trong công ty và các vị trí, chức danh chủ chốt khác theo quy định.
- Quy định về các quy trình phối hợp hoạt động giữa các phòng ban, cơ quan của doanh nghiệp để kết hợp các hoạt động kinh doanh mang lại lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp.
- Quy định về các điều kiện khen thưởng, kỷ luật thành viên công ty và mức thưởng, mức phạt cũng như việc đánh giá hàng quý, hàng năm đối với các hoạt động trong công ty.
- Quy định quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên, cơ quan công ty phù hợp với các quy định pháp luật.
Vì pháp luật không có quy định cụ thể ấn định nội dung và hình thức của quy chế nội bộ công ty nên công ty có thể thêm các nội dung khác vào quy chế công ty để phù hợp với mục đích, nhu cầu thực tiễn của hoạt động kinh doanh của mình và lựa chọn hình thức thể hiện quy chế thuận tiện cho công ty mình.
Tùy thuộc vào từng loại hình quy chế mà việc xây dựng quy chế trong công ty phải bảo đảm được các nội dung khác nhau. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung, cách xây dựng từng loại quy chế cụ thể, công ty tư vấn doanh nghiệp Việt Luật để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Facebook comments