You are here

Tiêu chuẩn, điều kiện của giám đốc, tổng giám đốc công ty nhà nước

Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc công ty nhà nước được quy định như thế nào?
Hỏi
: Để trở thành giám đốc, tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước cần phải đáp ứng những điều kiện gì?

Tiêu chuẩn, điều kiện của giám đốc, tổng giám đốc công ty nhà nước
Cơ sở pháp lý

Giải đáp
Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, do đó, để trở thành giám đốc, tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước, các cá nhân cần phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 100 Luật doanh nghiệp 2014, bao gồm:

  • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty.
  • Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu.
  • Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng thành viên.
  • Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty.
  • Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Kiểm soát viên công ty.
  • Không đồng thời là cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
  • Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc tại công ty hoặc ở doanh nghiệp nhà nước khác.
  • Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.
  • Các tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Như vậy, bên cạnh các tiêu chuẩn, điều kiện do luật quy định, Giám đốc, tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước còn phải đáp ứng thêm các điều kiện trong Điều lệ công ty nếu như Điều lệ công ty có quy định.
Trân trọng!

 

 

Facebook comments