You are here

Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành viên công ty nhà nước?

Hỏi: để trở thành thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp nhà nước thì cần phải đáp ứng những điều kiện, tiêu chuẩn nào?
Cơ sở pháp lý
Luật doang nghiệp 2014
Giải đáp
Để trở thành thành viên Hội đồng thành viên, các chủ thể phải đáp ứng được các tiêu chuẩn điều kiện theo quy định của pháp luật. Cụ thể được quy định tại Điều 92 Luật doanh nghiệp 2014, bao gồm các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên; Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; Kiểm soát viên công ty.
- Không phải là cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc không phải là người quản lý, điều hành tại doanh nghiệp thành viên.
- Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước.
Ngoài các điều kiện do pháp luật quy đinh, các chủ thể muốn trở thành thành viên của Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước còn có thể phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều lệ công ty nếu như Điều lệ công ty có quy định.
Trân trọng!

 

Facebook comments