You are here

Văn bản luật

Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

 Image icon luat-an-ninh-mang-co-the-kiem-soat-tung-tai-khoan-nguoi-dung-internet

 Việt Luật trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc và khách hàng  toàn văn Luật An ninh mạng vừa được...

Luật nhà ở 2014 quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, quyền được sở hữu nhà ở...

Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 là luật quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền...

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh...

Chính phủ ban hành Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về đăng ký doanh nghiệp. Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký doanh...

thong-tu-so-36-2015-TT-BTC

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI CÁC MẶT HÀNG VÀNG TRANG SỨC, KỸ NGHỆ VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC BẰNG VÀNG THUỘC CÁC NHÓM 71.13, 71...

quyet-dinh-so-337

Quyết định số 337 về nội dung hệ thống nghành kinh tế tại Việt Nam .Ban hành kèm theo Quyết định này Qui định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của...

quyet-dinh-10-he-thong-nganh-nghe-kinh-te

Hệ thống ngành kinh kế Việt Nam năm 2017 , trước khi thành lập công ty bạn có thể tham khảo nghành nghề đó có trong hệ thống không ? hoặc tìm kiếm...

quyet-dinh-2815-btc

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Pages

Facebook comments