You are here

Văn bản luật

NGHỊ ĐỊNH  Số: 22/2020/NĐ-CPSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2016/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ LỆ...

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện được trích từ Luật đầu tư 2014 do Quốc Hội nước Việt Nam ban hành

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể...

Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo...

Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân...

Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

 Image icon luat-an-ninh-mang-co-the-kiem-soat-tung-tai-khoan-nguoi-dung-internet

 Việt Luật trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc và khách hàng  toàn văn Luật An ninh mạng vừa được...

Luật nhà ở 2014 quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, quyền được sở hữu nhà ở...

Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 là luật quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền...

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh...

Pages