Đất đai

chinh-sach
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC GIA HẠN NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN MUA NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH...
QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN TỪ LIÊM "
Quyết định Số: 44/2007/QĐ-UBND
Nghị định 44/2014 về đất đai
Nghị định 44/2014 về đất đai
Nghị định Số: 105/2009/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai
Nghị định Số: 105/2009/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai
chinh-sach
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC GIA HẠN NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN MUA NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THEO...
QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN TỪ LIÊM "
Quyết định Số: 44/2007/QĐ-UBND
Nghị định 44/2014 về đất đai
Nghị định 44/2014 về đất đai
Nghị định Số: 105/2009/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai
Nghị định Số: 105/2009/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai