You are here

Đầu tư

Bảng giá thành lập công ty - Thành lập doanh nghiệp, báo giá thành lập doanh nghiệp, Phí thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty hết bao nhiêu...

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện được trích từ Luật đầu tư 2014 do Quốc Hội nước Việt Nam ban hành

Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 là luật quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền...

Luật đầu tư Việt Nam năm 2014 được áp dụng từ 01/7/2015 cải cách số nội dung tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện đầu tư tại Việt Nam...

Công văn số 5122-BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành Luật đầu tư.

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài theo hình thức...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015
...

Nghị định Số: 01/2014/NĐ-CP nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam