Đầu tư

NGHỊ ĐỊNH 35/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 35/2021/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 35/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI […]
Luật đầu tư 2020

Luật đầu tư 2020

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 61/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2020 LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội […]
Nghị định Số: 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Nghị định Số: 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài sẽ thuận lợi hơn trong thủ tục đầu tư.