You are here

Quyết định Số: 44/2007/QĐ-UBND

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 44/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN THUÊ TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005;
Căn cứ Luật Nhà ở năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Quyết định số 76/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020 ngày 06/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 17/2006/QĐ-BXD ngày 7/6/2006 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy định tạm thời về điều kiện tối thiểu của nhà ở cho người lao động thuê;
Căn cứ Chương trình 11/Ctr/TU ngày 04/8/2006 của Thành ủy Hà Nội về việc xây dựng phát triển và quản lý đô thị Hà Nội giai đoạn 2006-2010;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND ngày 22/7/2006 của HĐND Thành phố về nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố Hà Nội 6 tháng cuối năm 2006;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất tại Tờ trình số 1259/TNMTNĐ-TNĐT ngày 09/4/2007
;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bản Quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định liên quan đến việc đầu tư xây dựng khu nhà ở cho công nhân thuê trong các khu công nghiệp  trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã ban hành trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

 

QUY ĐỊNH

THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN THUÊ TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/ 2007/QĐ-UBND ngày 19/4/2007 của UBND thành phố Hà Nội)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Tạo điều kiện cho người lao động có nơi ở ổn định, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện lao động và môi trường sống cho người lao động góp phần ổn định chính trị và trật tự xã hội đồng thời xây dựng tác phong công nghiệp cho người lao động để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế, quốc tế.

- Nâng cao vị thế của doanh nghiệp, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc kinh doanh sản xuất. Từng bước tạo điều kiện cho người lao động có chỗ ở tốt hơn, khắc phục tình trạng xây dựng nhà ở cho thuê có chất lượng thấp ảnh hưởng đến sức khỏe, năng suất, chất lượng lao động của người lao động.

- Đối với Nhà nước quản lý đa dạng quỹ nhà cho công nhân thuê nhằm gắn lợi ích của chủ doanh nghiệp và người lao động thực hiện đúng mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với văn minh công bằng xã hội. Tập trung giải quyết đối tượng được thuê nhà ở đúng mục đích, yêu cầu, công tác quản lý, điều hành dễ dàng và thuận lợi hơn.

- Nhằm tạo điều kiện thỏa mãn lợi ích giữa nhà nước, chủ doanh nghiệp và người lao động đảm bảo theo nguyên tắc hài hòa quyền lợi của các bên giữa chủ đầu tư với công nhân lao động tại các khu công nghiệp và Nhà nước. Thúc đẩy quá trình xã hội hóa hoạt động kinh doanh cho thuê nhà ở theo Quy định của Luật Nhà ở.

2. Yêu cầu:

- Việc đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ cho công nhân thuê tại các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố phải đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng thực hiện theo Luật Nhà ở, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường của Thành phố.

- Trong giai đoạn thí điểm: Cơ quan quản lý nhà cho thuê chỉ thu tiền thuê nhà thông qua doanh nghiệp (không giải quyết trường hợp đơn lẻ).

Điều 2Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động hoặc chuẩn bị hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp và các đơn vị tham gia vào quá trình quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể gồm:

1.1. Doanh nghiệp đang hoạt động, hoặc chuẩn bị hoạt động trong các khu công nghiệp.

1.2. Nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân.

1.3. Đơn vị tham gia vào quá trình quản lý đầu tư.

2. Phạm vi áp dụng: Quy định này áp dụng cho các tổ chức đầu tư  xây dựng nhà ở cho công nhân thuê trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Một số nguyên tắc cơ bản trong thực hiện ưu đãi, khuyến khích đầu tư:

Cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp thuê được thực hiện theo nguyên tắc cơ bản sau đây:

1. Việc ưu đãi, khuyến khích chỉ được thực hiện đối với nhà đầu tư có đủ điều kiện tham gia. Ưu tiên những doanh nghiệp đang có nhu cầu về quỹ nhà ở cho công nhân thuê trong đó đối tượng công nhân cần thuê thuộc doanh nghiệp quản lý.

2. Các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích được thực hiện một (01) lần.

3. Nhà đầu tư có thể được hưởng cùng lúc nhiều hình thức ưu đãi, khuyến khích khác nhau.

Điều 4. Nguyên tắc đầu tư:

1. Nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp thuê phải được đầu tư, xây dựng trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án, khớp nối với hạ tầng chung của Thành phố. Đảm bảo cho người lao động có đủ điều kiện nghỉ ngơi, sinh hoạt, làm việc thuận tiện, đồng thời góp phần cải thiện môi trường sống, cơ sở hạ tầng đô thị xung quanh khu vực.

2. Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 làm cơ sở để các nhà đầu tư nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp thuê. Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà thực hiện đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn Trung ương, nguồn vốn ngân sách Thành phố. Ưu tiên những doanh nghiệp ứng vốn đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân đang làm tại các doanh nghiệp liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài.

Chương 2:

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN THUÊ TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP.

Điều 5. Các ưu đãi và khuyến khích đầu tư:

Nhà đầu tư có đủ điều kiện, khi tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp thuê được hưởng các ưu đãi, khuyến khích sau đây:

1. Được cung cấp đầy đủ các thông tin về quy hoạch có liên quan trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê.

2. Được miễn nộp tiền sử dụng đất khi đầu tư xây dựng dự án theo quy định của Luật Nhà ở.

3. Được hưởng các ưu đãi, khuyến khích về thuế nhà ở mức cao nhất theo quy định của các văn bản Pháp luật về thuế và ưu đãi về thuế theo Luật Đầu tư.

4. Được Thành phố hỗ trợ tiền đền bù GPMB và đầu tư xây dựng hệ thống HTKT bao gồm đường giao thông, hệ thống điện, hệ thống cấp nước, thoát nước đến chân hàng rào của dự án.

5. Được xem xét vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.

Điều 6Trách nhiệm của nhà đầu tư:

Nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố có các nghĩa vụ sau:

1. Đăng ký kế hoạch sử dụng đất của dự án với Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất theo Quy hoạch Nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố đã được UBND Thành phố phê duyệt.

2. Tuân thủ các quy định của Nhà nước và Thành phố về trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định Quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành, thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng mục tiêu, nội dung dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Sử dụng đất đúng mục đích.

4. Thực hiện các nghĩa vụ và quy định khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 7Trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, khuyến khích đầu tư:

Trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp thuê khi triển khai liên quan đến sở, ngành nào, đều thực hiện theo cơ chế một cửa, một đầu mối đảm bảo thuận tiện về mặt thủ tục cho các nhà đầu tư.

Điều 8. Mô hình, phương thức đầu tư, khai thác quản lý:

Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể mà Nhà nước thực hiện giao đầu tư xây dựng và quản lý nhà ở cho công nhân thuê theo các hình thức:

A. Giao cho doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê theo hình thức BOT (thời hạn 20 năm).

1. Phương thức đầu tư:

1.1. Căn cứ từng dự án cụ thể Nhà nước đầu tư toàn bộ hoặc một phần hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án, doanh nghiệp đầu tư phần xây dựng công trình.

1.2. Kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ hạ tầng xã hội để nâng cao đời sống tinh thần của công nhân.

2. Khai thác quản lý:

2.1. Về đất đai: Nhà nước quản lý quỹ đất xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp.

2.2. Về nhà ở: Giao cho chủ doanh nghiệp (thực hiện theo hình thức BOT) trực tiếp quản lý. Hết thời hạn bàn giao lại cho Nhà nước quản lý và tiếp tục ưu tiên cho công nhân của doanh nghiệp thuê. Doanh nghiệp quản lý quỹ nhà cho thuê và đối tượng lao động được thuê nhà ở, thu tiền thuê nhà, tổ chức duy tu bảo dưỡng công trình.

- Giá cho thuê phòng và diện tích nhà ở cho công nhân phải phù hợp với khung giá cho thuê nằm trong khung giá tại Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

- Doanh nghiệp có thể trực tiếp quản lý kinh doanh công trình hoặc thuê tổ chức quản lý với điều kiện doanh nghiệp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Trường hợp doanh nghiệp phá sản hoặc không còn sử dụng lao động, tính khấu hao trong 20 năm thời gian còn lại Nhà nước hoàn toàn trả kinh phí không tính lãi.

B. Nhà nước thực hiện đầu tư xây dựng sau đó bàn giao cho Công ty Quản lý phát triển nhà Hà Nội- Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất quản lý.

1. Phương thức đầu tư:

1.1. Nhà nước đầu tư toàn bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng cơ sở công trình và toàn khu đảm bảo điều kiện sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho công nhân.

1.2. Doanh nghiệp có nhu cầu thuê nhà cho công nhân làm việc tại doanh nghiệp hỗ trợ một phần kinh phí thuê nhà trong thời hạn 5-10 năm hoặc hỗ trợ kinh phí xây dựng đầu tư hạ tầng theo số công nhân đăng ký để dùng nguồn kinh phí này bổ sung vào hạ tầng xã hội của toàn khu. Số tiền này sẽ được trừ dần (tính bằng số tiền thu được cho tổng số công nhân thuê trong thời hạn trên - không tính lãi) khi hết thời hạn thì ưu tiên tiếp tục cho doanh nghiệp bố trí công nhân thuê và trả tiền thuê theo tháng cho cơ quan quản lý.

2. Khai thác quản lý:

2.1. Về đất đai: Nhà nước quản lý quỹ đất xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp.

2.2. Về nhà ở: Công ty Quản lý phát triển Nhà Hà Nội- Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất trực tiếp quản lý.

- Giá cho thuê phòng và diện tích nhà ở cho công nhân áp dụng như trường hợp thực hiện theo hình thức BOT.

- Các doanh nghiệp có công nhân thuê (chỉ nhận đăng ký đối với các doanh nghiệp và đại diện tổ chức công đoàn của doanh nghiệp) xác định đối tượng, danh sách lao động được thuê có nhu cầu và đủ tiêu chuẩn thuê nhà ở cho công nhân thuê gửi danh sách lên Công ty Quản lý phát triển Nhà Hà Nội để thực hiện.

- Nhà nước cam kết đảm bảo ổn định thời gian thuê nhà của công nhân về diện tích cũng như giá cho thuê và tiền thuê nhà được nhận trực tiếp từ doanh nghiệp theo danh sách do tổ chức công đoàn và doanh nghiệp đề xuất.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành:

1. Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất:

1.1. Quản lý việc thực hiện các dự án nhà ở cho công nhân thuê trong các khu công nghiệp, xác định cơ chế, chính sách nhà ở cho công nhân thuê đối với từng dự án đảm bảo theo Luật Nhà ở.

1.2. Chủ trì cùng các sở, ngành liên quan rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê trên địa bàn Thành phố, đề xuất với Uỷ ban nhân dân Thành phố lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê.

1.3. Xây dựng quy chế tài chính về thu hồi vốn sau đầu tư. Thẩm định cơ cấu căn hộ, chất lượng ở phù hợp với điều kiện kinh tế của các đối tượng lao động và sự phát triển của xã hội, thu tiền thuê nhà, quản lý duy tu bảo dưỡng, khai thác, trình Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

1.4. Tiếp nhận bàn giao và quản lý nhả ở mới xây dựng theo quy định hiện hành.

2. Sở Tài chính:

Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng quản lý quyết toán nguồn kinh phí do ngân sách Thành phố cấp, trình Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

3.1. Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Sở Tài chính cùng các sở, ngành liên quan cân đối bố trí nguồn vốn theo tiến độ thực hiện, thống nhất đề xuất nguồn vốn đầu tư hàng năm, từng năm trình Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

3.2. Phối hợp với các đơn vị lập, trình duyệt, tổ chức thực hiện và lên kế hoạch xây dựng dự án đầu tư hàng năm phục vụ các tổ chức, doanh nghiệp tại các khu công nghiệp có đủ tiêu chuẩn, trình Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

4. Sở Quy hoạch kiến trúc:

Xem xét, rà soát các dự án đầu tư xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố nhất thiết (dành quỹ đất trong các dự án xây dựng cụm công nghiệp để xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp thuê là điều kiện khi chủ đầu tư thực hiện dự án), trình Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

5. Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội:

5.1. Thực hiện việc cho vay và thu hồi vốn đầu tư xây dựng quỹ nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp thuê theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

5.2. Thực hiện đặt hàng mua nhà với các chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp và thanh toán từ nguồn vốn uỷ thác của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố.

6. Liên đoàn lao động Thành phố, Sở Lao động Thương binh Xã hội:

Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất giám sát tổ chức công đoàn hoặc đại diện tập thể người lao động của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trong việc xác định các đối tượng là người lao động có nhu cầu thuê nhà ở và giám sát việc tổ chức xét duyệt danh sách người lao động có nhu cầu thuê nhà ở của từng doanh nghiệp.

7. UBND các quận, huyện, xã, phường trên địa bàn dự án:

7.1. Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, chủ đầu tư thực hiện dự án thực hiện việc bồi thường, GPMB tại dự án.

7.2. Cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan đến việc thực hiện dự án.

8. Công ty Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội - Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất:

8.1. Quản lý toàn khu nhà cho công nhân thuê (có thể thành lập một Công ty hoặc Xí nghiệp chuyên quản lý nhà cho công nhân thuê). Quản lý việc cho người lao động thuê đối với trường hợp giao cho Công ty Quản lý phát triển nhà Hà Nội quản lý.

8.2. Thu tiền thuê nhà của người lao động thông qua các tổ chức công đoàn của doanh nghiệp.

8.3. Tổ chức việc bảo dưỡng, duy tu quỹ nhà ở cho công nhân thuê.

9. Đơn vị tổ chức sử dụng lao động:

9.1. Thu tiền thuê nhà của người lao động theo danh sách của các tổ chức công đoàn của doanh nghiệp.

9.2. Tổ chức việc bảo dưỡng, duy tu quỹ nhà ở cho công nhân thuê (Đối với quỹ nhà do doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định tại bản quy định thí điểm này).

Điều 10Sửa đổi bổ sung:

Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có phát sinh cần sửa đổi bổ sung phù hợp với thực tiễn, căn cứ vào đề xuất của các sở, ban, ngành giao Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất tổng hợp trình UBND Thành phố xem xét, Quyết định./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

Facebook comments