Thuế

Quy định áp dụng thuế môn bài mới nhất từ năm 2017- Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn chi tiết cụ thể với từng đối tượng .
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn và chính thức áp dụng từ ngày 15/12/2016.
Thông tư Số: 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC nội dung chi và quản lý quỹ phát triển khoa học công nghệ doanh nghiệp
HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2014/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THUẾ
Thông tư Số: 130/2016/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế gtgt, luật quản lý thuế
Những nội dung liên quan đến thay đổi các thủ tục hành chính về thuế được Việt Luật chia sẻ trong nội dung của thông tư 119 được ban hành bởi bộ tài chính cụ thể như sau:
HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP NGÀY 12/2/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI...
HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY 26/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Thông tư 204/2015/TT-BTC về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế quy định việc quản lý rủi ro trong các nghiệp vụ quản lý thuế, gồm: đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, nợ thuế và cưỡng chế thi hành quyết định thuế, hoàn thuế,… được ban hành...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Quy định áp dụng thuế môn bài mới nhất từ năm 2017- Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn chi tiết cụ...
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2014/TT...
Thông tư Số: 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC nội dung chi và quản lý quỹ phát triển khoa học công nghệ doanh...
HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2014/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA...
Thông tư Số: 130/2016/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế gtgt, luật quản lý...
Những nội dung liên quan đến thay đổi các thủ tục hành chính về thuế được Việt Luật chia sẻ trong...
HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP NGÀY 12/2/2015 CỦA CHÍNH PHỦ...
HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY 26/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN...
Thông tư 204/2015/TT-BTC về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế quy định việc quản lý rủi ro...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ...