Văn bản luật

Thông tư Số: 78/2014/TT-BTC
Thông tư Số: 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN trong năm 2014 sẽ có một số điểm mới nội dung cụ thể được đưa ra trong thông tu 78/2014/TT - BTC của bộ tài chính
CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG LẠM DỤNG YÊU CẦU NỘP BẢN SAO CÓ CHỨNG THỰC ĐỐI VỚI GIẤY TỜ, VĂN BẢN KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số: 7924/BTC-TCHQ V/v sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế
Thông tư Số: 39/2014/TT-BTC
thong-tu
Công văn Số: 1839/TCT-CS bộ tài chính ban hành có điểm mới liên quan đến hóa đơn thuế GTGT
Công văn Số: 1798/LĐTBXH-LĐTL
công văn Số: 6544/BTC-QLG
Công văn Số: 6642/BTC-CST
Thông tư Số: 15/2014/TT-BCA
Quyết định Số: 2495/QĐ-UBND
Thông tư Số: 78/2014/TT-BTC
Thông tư Số: 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN trong năm 2014 sẽ có một số điểm mới nội dung cụ...
CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG LẠM DỤNG YÊU CẦU NỘP BẢN SAO CÓ CHỨNG THỰC ĐỐI...
Số: 7924/BTC-TCHQ V/v sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế
Thông tư Số: 39/2014/TT-BTC
thong-tu
Công văn Số: 1839/TCT-CS bộ tài chính ban hành có điểm mới liên quan đến hóa đơn thuế GTGT
Công văn Số: 1798/LĐTBXH-LĐTL
công văn Số: 6544/BTC-QLG
Công văn Số: 6642/BTC-CST
Thông tư Số: 15/2014/TT-BCA
Quyết định Số: 2495/QĐ-UBND