Văn bản luật

Nghị định Số: 43/2010/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp
Nghị định Số: 43/2010/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp
Thông tư số Số: 22/2002/TT-BTC HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÀI CHÍNH VÀ HẠCH TOÁN ĐỐI VỚI DO
Thông tư số Số: 22/2002/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính và hạch toán đối với doanh nghiệp nhà nước Việt Nam có vốn góp thành lập doanh nghiệp liên doanh theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi doanh nghiệp liên doanh chấm dứt hoạt động
Nghị định Số: 105/2009/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai
Nghị định Số: 105/2009/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai
Nghị định Số: 01/2014/NĐ-CP nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụ
Nghị định Số: 01/2014/NĐ-CP nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
Luật Số: 60/2005/QH11 Luật doanh nghiệp
Luật Số: 60/2005/QH11 Luật doanh nghiệp
Nghị định Số: 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
Nghị định Số: 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng
Luật số : 50/2005/QH11 sở hữu trí tuệ
Luật số : 50/2005/QH11 sở hữu trí tuệ
Luật số: 32/2013/QH13 sửa đổi và bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doan
Luật số: 32/2013/QH13 sửa đổi và bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS)
Lần đầu tiên việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất trong nước để xuất khẩu và việc yêu cầu CFS đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam được quy định...
Quy chế-Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
Trong quy trình thành lập doanh nghiệp và hoạt động của các doanh nghiệp cần chú ý tới quy chế sau. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 109/2008/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về bán, giao...
Nghị định Số: 43/2010/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp
Nghị định Số: 43/2010/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp
Thông tư số Số: 22/2002/TT-BTC HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÀI CHÍNH VÀ HẠCH TOÁN ĐỐI VỚI DO
Thông tư số Số: 22/2002/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính và hạch toán đối với doanh nghiệp nhà nước...
Nghị định Số: 105/2009/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai
Nghị định Số: 105/2009/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai
Nghị định Số: 01/2014/NĐ-CP nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụ
Nghị định Số: 01/2014/NĐ-CP nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
Luật Số: 60/2005/QH11 Luật doanh nghiệp
Luật Số: 60/2005/QH11 Luật doanh nghiệp
Nghị định Số: 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
Nghị định Số: 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị...
Luật số : 50/2005/QH11 sở hữu trí tuệ
Luật số : 50/2005/QH11 sở hữu trí tuệ
Luật số: 32/2013/QH13 sửa đổi và bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doan
Luật số: 32/2013/QH13 sửa đổi và bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS)
Lần đầu tiên việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) đối với sản...
Quy chế-Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
Trong quy trình thành lập doanh nghiệp và hoạt động của các doanh nghiệp cần chú ý tới quy chế sau...